Ung­do­mar ut­sätts för myc­ket stress

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om du in­te upp­levt skolstress kom­mer du sä­kert gö­ra det i ni­on­de klas­sen. Det året är som job­bi­gast och stres­si­gast.

UNGA. Vi ung­do­mar har fullt upp att gö­ra och dess­utom ut­sätts vi av press som le­der till stress. Vi har för myc­ket att tän­ka på bland an­nat hur man ser ut in­nan man går till sko­lan, vad man har för klä­der på sig och föl­ja mo­det för att slip­pa få ela­ka kom­men­ta­rer

IBLAND TOLKAS ung­do­mar som slöa av lä­ra­re och för­äld­rar. Många tror sä­kert att vi ung­do­mar är la­ta och in­te or­kar gö­ra vå­ra läx­or och upp­gif­ter. Men det är in­te sant, ung­do­mar ska minst få åt­ta tim­mars sömn, vi­sar un­der­sök­ning­ar som gjorts, för att pre­sen­te­ra bra i sko­lan. Söm­nen på­ver­kar in­te ba­ra sko­lan ut­an ock­så krop­pen (till­väx­ten). Där­ef­ter går vi i sko­lan i sex och en halv tim­me. In­te nog med det man har dess­utom hem­läx­or som man be­hö­ver läg­ga någ­ra tim­mar på (1-2 tim­mar). De fles­ta ele­ver har ock­så nå­gon ak­ti­vi­tet el­ler sport som de går på, dr trä­ning­ar­na på­går cir­ka en och en halv tim­ma. Med det­ta vill jag kom­ma fram­till att ung­do­mar har det väl­digt job­bigt om man tit­tar nog­grant på de­ras dag.

OM DU IN­TE upp­levt skolstress kom­mer du sä­kert gö­ra det i ni­on­de klas­sen. Det året är som job­bi­gast och stres­si­gast. För det förs­ta ska du ha en tan­ke vad för lin­je du ska väl­ja på gym­na­si­et. Vil­ket är ett val som på­ver­kar din fram­tid. Själv viss­te in­te jag vad skul­le gå och det var ba­ra nå­gon må­nad kvar till gym­na­si­e­va­let. När man har be­stämt sig så är det väl lugnt? Nej, det ga­ran­te­rar jag, för då kom­mer man ihåg att yr­kes­väg­le­da­ren sa att un­der slut­ter­mi­nen hö­jer de fles­ta ele­ver­na si­na be­tyg. För att själv få en sä­ker plats i gym­na­si­et ar­be­tar man häc­ken av sig. Men in­te nog med det kom­mer de långtrå­ki­ga na­tio­nel­la pro­ven som är oer­hört vik­ti­ga för be­ty­gen. Å ena si­dan tän­ker man: Jag mås­te kla­ra pro­ven för att lyc­kas kom­ma in, å and­ra si­dan tän­ker man: Val­de jag rätt lin­je? Kla­rar jag av den kurs jag val­de?

IBLAND FRÅ­GAR lä­ra­ren var­för man ”so­ver” på lek­tio­ner­na? Och när man sä­ger att det är för myc­ket läx­or till lä­ra­re el­ler för­äld­rar så sva­rar de att de ock­så gått i sko­lan pre­cis som du och gjort li­ka myc­ket. Men fak­tiskt så har sko­lan bli­vit be­svär­li­ga­re de se­nas­te åren. Jag me­nar in­te att allt är sko­lans fel men en stor del be­ror på sko­lan. Det förs­ta en elev sat­sar på är be­ty­gen och al­la pra­tar om be­ty­gen, till och med lä­rar­na. Det ha­de va­rit bra om lä­ra­re in­te nämn­de be­tyg så myc­ket för det gör ele­ver oro­li­ga i vis­sa fall.

Det jag vill kom­ma fram till är att sko­lan bor­de ta det li­te lugnt med skol­ar­be­ten som ges ut. Sko­lan bor­de ge mer le­di­ga da­gar där man kan kopp­la av från all stress och press. Det­ta gör det mind­re be­svär­ligt för ele­ver som kän­ner sig tröt­ta.

JAG TYC­KER ATT Skol­ver­ket bor­de kol­la på en ung­doms var­dag nog­grant och för­stå hur vi upp­le­ver. För är man trött så pre­ste­rar man in­te li­ka bra. Vil­ket le­der till att det blir säm­re be­tyg. Mer le­di­ga da­gar re­sul­te­rar mind­re press och mind­re stress vil­ket le­der till bätt­re be­tyg. Det på­går fak­tiskt myc­ket un­der ton­å­ren och det be­ror in­te på att vi är la­ta ut­an det är ba­ra för myc­ket sa­ker som på­går (hän­der).

Enis Tahi­ri

Bild: JESSICA GOW/TT

ORO. Det ha­de va­rit bra om lä­ra­re in­te nämn­de be­tyg så myc­ket för det gör ele­ver oro­li­ga i vis­sa fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.