Av­tal klart om Värös­ta­tion

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Den pla­ne­ra­de järn­vägs­sta­tio­nen i Väröbacka tragg­lar vi­da­re ge­nom det kom­mu­na­la ma­ski­ne­ri­et. Nu sätts över­ens­kom­mel­sen om sta­tio­nen på pränt i en av­sikts­för­kla­ring.

Re­dan i tilläggs­av­ta­let om Var­bergs­tun­neln med Tra­fik­ver­ket nämns den ge­men­sam­ma strä­van från kom­mu­nen, re­gi­o­nen och Tra­fik­ver­ket att byg­ga en järn­vägs­sta­tion i Väröbacka. Nu ska kom­mu­nen och re­gi­o­nen teck­na en av­sikts­för­kla­ring om sam­ma sak med re­gi­o­nen.

– DET KÄNNS JÄT­TE­BRA. Vi tyd­lig­gjor­de ju det här re­dan ge­nom till­läggs­av­ta­let med Tra­fik­ver­ket och nu går vi från ord till hand­ling.

Tra­fik­start av Värö sta­tion ska ske 2026 när Väst­län­ken bör­jar tra­fi­ke­ras.

Pla­ne­ring­en går igång för fullt, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

TRA­FIK­VER­KET SKA GÖ­RA en åt­gärdsvals­stu­die för järn­vä­gen mel­lan Gö­te­borg och Var­berg och det ar­be­tet ska på­bör­jas nu un­der vå­ren.

Så här står det i av­sikts­för­kla­ring­en: ”Ut­bygg­na­den av en sta­tion i Väröbacka är nä­ra knu­tet till ka­pa­ci­tet in mot Gö­te­borg och vi ser att det är först när Väst­län­ken och Var­bergs­tun­neln bör­jar tra­fi­ke­ras som det är möj­ligt att in­fö­ra det nya re­gi­o­nal­tågs­sy­ste­met med ett stopp vid sta­tio­nen i Värö. Vi är över­ens om att pla­ne­ring och byg­gan­de av Väst­län­ken, Var­bergs­tun­nel och Värö sta­tion ska ske pa­ral­lellt med in­rikt­ning­en att tra­fik­start av Värö sta­tion ska ske 2026 när Väst­län­ken bör­jar tra­fi­ke­ras. Un­der sam­ma tid ska pla­ne­ring av bo­stä­der i Väröbacka och in­til­lig­gan­de or­ter inom upp­tag­nings­om­rå­det ske”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.