Så ska stan för­tä­tas en­ligt stra­te­gi

STADSPLANERING: EF­TER MÅNGA FÖRSENINGAR ÄR STRA­TE­GIN KLAR

Hallands Nyheter - - Varberg - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

Var­berg be­hö­ver fler bo­stä­der och re­dan 2005 be­stäm­des det att ut­bygg­na­den ska ske ge­nom för­tät­ning. (Mer om det i fak­taru­tan.)

Bygg­nads­nämn­dens pro­blem allt se­dan dess har dock va­rit att ing­en po­li­ti­ker el­ler tjäns­te­man kun­nat sva­ra på frå­gan om hur för­tät­ning­en ska ske. Ge­nom riv­ning­ar? Fem­vå­nings­hus? Fem­ton­vå­nings­hus? Mind­re gårds­hus? In­red­da vin­dar?

Vis­ser­li­gen finns do­ku­men­ten Sta­dens ka­rak­tä­rer och Var­bergs stads­kär­na som be­skri­ver hur sta­den ser ut, men bygg­nads­nämn­den har ve­lat ha nå­got tyd­li­ga­re att hål­la i han­den. Där skul­le för­tät­nings­stra­te­gin ge sva­ren.

Ar­be­tet med den på bör­ja­des 2013 men den har in­te bli­vit fär­dig för­rän nu, ef­ter åt­skil­li­ga fram­flyt­ta­de de­ad­li­nes.

Frå­gan är om stra­te­gin bli­vit det do­ku­ment som po­li­ti­ker­na be­ställ­de. Sva­ret lär kom­ma den 31 maj, för till dess är stra­te­gin på re­miss hos kom­mu­nens bo­lag och nämn­der.

FÖR­TÄT­NINGS­STRA­TE­GIN lis­tar fy­ra vägar att nå en tät stad:

• Att Väs­ter­port blir en blan­dad stads­del. Det­ta ska ge 2000 – 2500 nya bo­stä­der. Den här pla­ne­ring­en på­går för fyllt så här kom­mer in­te stra­te­gin med någ­ra ny­he­ter.

• Att det byggs bo­stä­der i Träd­lyc­ke­vä­gens och Ös­te­räng­s­vä­gens ome­del­ba­ra när­het. Kom­mu­nen äger mar­ken och där­med an­ses möj­lig­he­ter­na att gö­ra om de här strå­ken till så kal­la­de stads­livs­stråk som go­da. Det­ta ska ge cir­ka 900 nya bo­stä­der.

• Att för­tä­ta nä­ra tor­gen på Bre­a­red och Håsten. Kom­mu­nen äger mar­ken och möj­lig­he­ter­na att ska­pa om­kring 1800 nya bo­stä­der här an­ses där­för som stor. Här ska ex­plo­a­te­rings­gra­den va­ra hög.

• Att ska­pa en tät och sam­man­hål­len stad, med fo­kus på om­rå­det väs­ter om Ös­ter­le­den. Här är stra­te­gin mind­re kon­kret, men för­tät­ning­en kan ex­em­pel­vis ske ge­nom att ”luc­kor” i sta­den byggs igen. Kom­mu­nen är ing­en stor mar­kä­ga­re i om­rå­det och där­för lig­ger ini­ti­a­tiv till för­tät­ning­en här i hän­der­na på bygg­fö­re­ta­gen. Stra­te­gin sä­ger att kom­mu­nen ska und­vi­ka att dut­ta med de­talj­pla­ner för en­skil­da fas­tig­he­ter – bätt­re då att ta grepp om he­la kvar­ter.

Det där med att pla­ne­ra he­la kvar­ter är en ny giv – el­ler sna­ra­re en fa­vo­rit i re­pris från ti­di­ga­re

Du som bor på Karl­berg och i Bre­a­red kan för­be­re­da dig på att få fler gran­nar. De om­rå­de­na till­hör de stads­de­lar som ska för­tä­tas. Men för­tät­ning­en ska bli mer om­fat­tan­de än så.

För­tät­nings­stra­te­gin be­skri­ver cen­tra­la stads­de­lar som Söd­ra Vil­las­ta­den och Norr­dal som kul­tur­hi­sto­riskt in­tres­san­ta men den sät­ter in­te ner fo­ten med ett tyd­ligt ja el­ler nej till för­tät­ning där.

ge­ne­ra­tio­ners stadsplanering.

För­tät­nings­stra­te­gin be­skri­ver cen­tra­la stads­de­lar som Söd­ra Vil­las­ta­den och Norr­dal som kul­tur­hi­sto­riskt in­tres­san­ta men den sät­ter in­te ner fo­ten med ett tyd­ligt ja el­ler nej till för­tät­ning där.

Om­rå­det mel­lan Band­holtzga­tan och Al­mers väg ”stöd­jer en hög­re ex­plo­a­te­ring och en för­tät­ning av fler­bo­stads­hus”. Ma­ri­e­dal, som lig­ger helt i när­he­ten, har där­e­mot en ”tids­ty­pisk ka­rak­tär vil­ket för­svå­rar för­tät­ning”.

Väst­kust­vä­gen fanns med i ar­be­tet som en väg möj­lig att gö­ra om till stråk kan­tat av fler bo­stä­der men den idén har lyfts bort och är in­te med den se­nas­te ver­sio­nen.

STRA­TE­GIN TECKNAR EN bild av det fram­ti­da Var­berg som en stad där in­vå­nar­na pro­me­ne­rar, cyklar och åker buss. Ba­ra ibland tar de bi­len och då är det lå­ga has­tig­he­ter som gäl­ler.

Sta­den är tät och det finns stråk av gröns­ka, par­ker och stör­re grön­om­rå­den. Många har nä­ra till järn­vägs­sta­tio­nen och i bot­ten på hu­sen finns det in­te ba­ra bo­stä­der ut­an även kafé­er, tand­lä­kar­mot­tag­ning­ar, bu­ti­ker och kon­tor.

DE RIV­NING­AR SOM många var­ber­ga­re re­a­ge­rat mot un­der de se­nas­te åren tas knappt upp i stra­te­gin alls. Den kon­sta­te­rar ba­ra helt kort i in­led­ning­en att för­tät­ning kan ske på flera oli­ka sätt, bland an­nat ge­nom att gam­la hus rivs och er­sätts med nya.

För­tät­nings­stra­te­gin är än så länge ba­ra ett för­slag. Den ska klub­bas av full­mäk­ti­ge in­nan den bör­jar gäl­la – ett be­slut som för­mod­li­gen tas ef­ter sommaren.

TÄT STAD. För­tät­nings­stra­te­gin sum­me­rar si­na för­slag till 5200 till 5700 nya bo­stä­der. An­ta­let va­ri­e­rar be­ro­en­de på hur många bo­stä­der det blir i Väs­ter­port.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

STADS­LIVS­STRÅK. Na­tur­vär­de­na längs Träd­lyc­ke­vä­gen (som här på bil­den) och Ös­te­räng­s­vä­gen an­ses in­te va­ra så höga att de mås­te bevaras.

TÄT STAD. Lo­rens­berg var en par­ke­rings­plats i många år, in­nan kvar­te­ret be­bygg­des. Så­da­na luc­kor i stan ska fyl­las igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.