Ol­je­ci­ster­ner­na rivs – för nya stads­de­len

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERS­SON 010-471 50 26 jennie.pers­son@hn.se

Nu har ar­be­tet med att ri­va de gam­la ol­je­ci­ster­ner­na på­bör­jats. Se­nast den sista ju­ni ska de va­ra bor­ta.

Ci­s­ter­ner­na som står i hamn­om­rå­det i Var­berg har bör­jat ri­vas. Mar­ken som ci­s­ter­ner­na står på ägs av kom­mu­nen och ska ef­ter riv­nings­ar­be­tet an­vän­das av Tra­fik­ver­ket un­der byg­get av tun­neln. Där­ef­ter ska om­rå­det bli en del av den nya stads­de­len Väs­ter­port.

Ci­s­ter­ner­na ägs av fö­re­ta­get Al­mer Oil och Var­bergs kom­mun sa­de upp kon­trak­tet 2013. Många av Al­mer Oils kun­der har ti­di­ga­re va­rit kri­tis­ka till att ci­s­ter­ner­na rivs re­dan nu, men kri­ti­ken har in­te fått nå­got ge­hör från kom­mu­nen. Bland an­nat hand­lar det om att den nya ham­nen som pla­ne­ras ska ha fo­kus på trä­va­ru­han­te­ring.

KOM­MU­NEN SKRI­VER NU på sin hem­si­da att ci­s­ter­ner­na ska va­ra bor­ta se­nast den 30 ju­ni i år. Be­tong­kros­set kan kom­ma att an­vän­das till ut­fyll­nad av ham­nen. HN har ti­di­ga­re skri­vit om att all ol­je­han­te­ring av­slu­ta­des i bör­jan av mars.

Bild: JENNIE PERS­SON

ETT MINNE BLOTT. De gam­la ol­je­ci­ster­ner­na som länge tor­nat upp i hamn­om­rå­det kom­mer va­ra bor­ta den sista ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.