Tun­nel­pla­ner över­kla­ga­de

Sex pri­vat­per­so­ner och två för­e­ning­ar har över­kla­gat kom­mu­nens de­talj­pla­ner för Var­bergs­tun­neln.

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Den på­ståd­da över­sväm­nings­ris­ken tas upp i flera av över­kla­gan­de­na.

Full­mäk­ti­ge har an­ta­git två de­talj­pla­ner som ska gö­ra det möj­ligt att byg­ga dub­bel­spå­ret ge­nom Var­berg. Nu har ti­den för att över­kla­ga full­mäk­ti­ges be­slut gått ut och det går allt­så nu att sum­me­ra hur många över­kla­gan­den som kom­mit in.

Sex pri­vat­per­so­ner har över­kla­gat, lik­som För­e­ning­en Öst­ra Spå­ret och Ak­tions­grup­pen för pen­del­tåg­sta­tion i Väröbacka.

AK­TIONS­GRUP­PEN TYC­KER ATT de­talj­pla­nen är för snål och me­nar att den mås­te gö­ras mer om­fat­tan­de så att fler spår kan få plats i sta­tions­om­rå­det i fram­ti­den.

För­e­ning­en Öst­ra Spå­ret ifrå­ga­sät­ter som vän­tat he­la tun­nel­pro­jek­tet. För­e­ning­en me­nar bland an­nat att en över­väl­di­gan­de del av al­la som kom­mer att re­sa med tå­gen kom­mer att ta sig till sta­tio­nen med bil och att det kom­mer att ska­pa en ohåll­bar tra­fik­si­tu­a­tion i om­rå­det, som de­talj­pla­ner­na in­te tar höjd för. För­e­ning­en me­nar ock­så att tun­neln ris­ke­rar att över­sväm­mas vid en höj­ning av havs­vat­ten­ni­vån.

Just den på­ståd­da över­sväm­nings­ris­ken tas upp i flera av över­kla­gan­de­na.

NÅG­RA AV DE pri­vat­per­so­ner som läm­nat in över­kla­gan­den är med­lem­mar i Öst­ra Spå­ret. Samt­li­ga över­kla­gan­den ut­om det från Ak­tions­grup­pen för pen­del­tåg­sta­tion i Väröbacka vän­der sig mot tun­nel­pro­jek­tet i sin hel­het.

Det blir mark- och mil­jö­dom­sto­len som tar ställ­ning till över­kla­gan­de­na. Skul­le de­ras be­slut över­kla­gas går ären­det till Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.