Fakta: Ett för­tä­tat Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg -

* För­tät­ning­en nämn­des re­dan i ”Vi­sion 2015 – ut­veck­lings­pro­gram för Var­bergs in­nerstad” som an­togs 2005 och den kom se­dan igen i över­sikts­pla­nen och den för­dju­pa­de över­sikts­pla­nen för stads­om­rå­det som bå­da klub­ba­des 2010. Att Var­berg ska för­tä­tas rå­der det allt­så po­li­tisk enig­het om se­dan länge. * Ge­nom fler bo­stä­der vid det be­fint­li­ga vat­ten- och av­lopps­nä­tet, vägar­na, buss­lin­jer­na och cy­kel­vä­gar­na an­vänds in­fra­struk­tu­ren på ett re­sur­sef­fek­tivt sätt. Dess­utom kan jord­bruks­mar­ken an­vän­das till mat­pro­duk­tion i stäl­let för par­ke­rings­plat­ser och vil­la­träd­går­dar. Så är i al­la fall tan­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.