Var­berg värd för kris­tet stormö­te

Hallands Nyheter - - Varberg - LOTTA OLS­SON lotta.ols­son@hn.se

Var­je som­mar an­ord­nar Oas­rö­rel­sen en träff för oli­ka gre­nar inom kris­ten­do­men. I år står Var­berg som värd för mö­tet som bru­kar loc­ka runt 5 000 per­so­ner.

Sista vec­kan i ju­li hoppas Berit Simonsson att krist­na runt om i lan­det ska hit­ta ett re­li­giöst and­hål i Var­berg. Hon ar­be­tar på Oas­rö­rel­sen som bil­da­des för näs­tan tret­tio år se­dan.

– VI ÄR EN för­ny­el­se­rö­rel­se inom Svens­ka kyr­kan. Nam­net är ing­en för­kort­ning ut­an vi vill va­ra en oas i ök­nen. Man kom­mer dit trött och ut­sja­sad och får ny kraft i sin tro, sä­ger Berit Simonsson.

Rö­rel­sen är eku­me­nisk, vil­ket in­ne­bär att oli­ka krist­na sam­fund och kyr­kor är väl­kom­na.

– Det kom­mer folk från he­la lan­det för att va­ra med på vå­ra mö­ten. De kom­mer från oli­ka fri­kyr­kor, Ka­tols­ka kyr­kan och Svens­ka kyr­kan, sä­ger hon.

Det är in­te förs­ta gång­en träf­fen hålls i Var­berg ut­an man var här på som­rar­na 1997, 1998 och 1999. Se­dan dess har rö­rel­sen vux­it sta­digt och an­ord­nats på en rad and­ra or­ter.

– Folk har kom­mit från år till år, det har bli­vit en se­mester­tra­di­tion. En se­mes­ter med in­ne­håll, sä­ger Berit Simonsson.

Hon upp­skat­tar att det kom­mer va­ra 4 000 till 5 000 be­sö­ka­re un­der da­gar­na.

– Un­der vec­kan har vi bå­de ung­doms­lä­ger, barn­ak­ti­vi­te­ter och över 30 oli­ka se­mi­na­ri­er. Tan­ken är att he­la fa­mil­jer ska kun­na kom­ma, sä­ger hon.

”Vi är en för­ny­el­se­rö­rel­se inom Svens­ka kyr­kan. Nam­net är ing­en för­kort­ning ut­an vi vill va­ra en oas i ök­nen. Man kom­mer dit trött och ut­sja­sad och får ny kraft i sin tro.”

I VARBERGSOMRÅDET ar­be­tar runt 200 fri­vil­li­ga med att för­be­re­da och or­ga­ni­se­ra som­ma­rens träff.

– Det är det all­ra här­li­gas­te, al­la fri­vil­li­ga. Att de en­ga­ge­rar sig för att de tyc­ker att det är en bra sak, sä­ger Berit Simonsson.

BERIT SIMONSSON

Bild: PRIVAT/HAN­NA SIMONSSON

SAM­LING. Oas­rö­rel­sen ska ha sin som­mar­träff i Var­berg i år. Del­ta­gar­na kom­mer från oli­ka krist­na sam­fund.

Bild: HAN­NA SIMONSSON

AR­RAN­GÖR. Berit Simonsson är en av många som är med och ar­ran­ge­rar som­mar­träf­fen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.