Sats­ning på fler el­bi­lar i kom­mu­nens bil­pool

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERS­SON 010-471 50 26 jennie.pers­son@hn.se

Fy­ra el­bi­lar i bil­poo­len ska bli sex­ton styc­ken - det är kom­mu­nens för­hopp­ning. Sam­ti­digt har pri­ser­na i bil­poo­len höjts.

Var­bergs kom­mun er­bju­der en bil­pool till bå­de kom­mu­nan­ställ­da och all­män­he­ten. För de an­ställ­da be­står poo­len i nu­lä­get av 33 bi­lar varav fy­ra är el­bi­lar och re­s­te­ran­de är gas­bi­lar. Men nu vill man in­fö­ra fler el­bi­lar i poo­len.

– Allt ef­tersom kon­trak­ten lö­per ut, så hoppas vi kun­na by­ta ut yt­ter­li­ga­re tolv bi­lar till el­bi­lar. Vi vill vi­sa att det finns ett an­nat vär­de än ba­ra en bil, att det är mil­jö­vän­ligt ock­så, sä­ger Mar­le­ne Gar­hall, lo­gisti­ker på ser­vice­för­valt­ning­en.

TVÅ AV BI­LAR­NA, de som står par­ke­ra­de un­der sol­cellsta­ket i när­he­ten av järn­vägs­sta­tio­nen, kan all­män­he­ten hy­ra un­der kväl­lar och hel­ger. Ut­hyr­ning­en av bil­poo­len sker i sam­band med fö­re­ta­get Mo­ve About. 2015 skrev HN om att den ex­ter­na bil­poo­len, som är till för all­män­he­ten, an­vän­des av tret­ton per­so­ner. I dag, två år se­na­re, har an­ta­let an­vän­da­re ökat nå­got.

– I dag har vi ett 30-tal hus­håll som an­vän­der sig av den ex­ter­na bil­poo­len. Vi vet ju att det blir mer tal om el­bi­lar och att fler är in­tres­se­ra­de av att tes­ta det, sä­ger Mar­le­ne Gar­hall.

SAM­TI­DIGT HAR PRI­SET för att an­vän­da kom­mu­nens bil­pool ökat. Se­dan års­skif­tet har bland an­nat kilo­me­ter­tax­an och tim­tax­an bli­vit hög­re. Ex­em­pel­vis har tim­tax­an för en li­ten bil höjts från 41 kro­nor i tim­men till 43,50 kro­nor.

– VI HAR haft fel pris­sätt­ning in­nan och nu har vi höjt pri­set för att be­mö­ta en del kost­na­der. Det hand­lar bland an­nat om att vi job­bar med ett web­ba­se­rat program som har sup­port, vi har nya av­tal, nya bi­lar samt att vi an­vän­der oss av hund­ra pro­cent bi­o­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.