Jo­nas lek­saks­va­pen vål­la­de stort på­drag

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVON­NE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

Halm­stad­fil­ma­ren Jo­nas Han­sen or­sa­ka­de ofri­vil­ligt ett stort po­lispå­drag på på­skaf­to­nen. Nå­gon ha­de sett ett va­pen stic­ka ut ur hans väs­ka och Jo­nas greps miss­tänkt för för­be­re­del­se till rån. – Vap­net var en air­soft gun, som skul­le an­vän­das vid en film­in­spel­ning, men jag var skiträdd att de in­te skul­le tro mig, sä­ger han.

Tid­ning­en når Jo­nas Han­sen mor­go­nen ef­ter den om­tum­lan­de upp­le­vel­sen. Då är han åter­i­gen ”en fri man”, även om po­li­sen val­de att be­hål­la hans va­pen.

– De skul­le skic­ka det till nå­got labb, men det är ju up­pen­bart att det är gjort av plast. De tog även en spin­del­man­nen-mask, be­rät­tar han.

Vid 14-ti­den på lör­da­gen ha­de han hop­pat på en buss vid re­gi­on­buss­ter­mi­na­len i Halm­stad för att åka till Gö­te­borg och mö­ta en skå­de­spe­lers­ka. I en väs­ka ha­de han ock­så med sig rek­vi­si­ta, bland an­nat en air­soft gun.

– Jag fick in­te ned den helt i väs­kan, så en del av pi­pan stack ut. Nu i ef­ter­hand minns jag att det var nå­gon jag gick för­bi som re­a­ge­ra­de, men jag tänk­te in­te mer på det då.

Nå­gon ring­de i al­la fall po­li­sen, som ock­så fick upp­gift om vil­ken buss Jo­nas sti­git på. I höjd med He­berg stop­pa­des bus­sen av flera po­lis­bi­lar.

– Det var fullt med folk i bus­sen och jag fat­ta­de ingen­ting när de kom fram till mig och sa att jag skul­le föl­ja med. När de bör­ja­de pra­ta om va­pen så var min en­da tan­ke att jag mås­te få dem att tro på mig och att jag är oskyl­dig.

JO­NAS HAN­SEN GREPS, miss­tänkt för för­be­re­del­se till rån och togs tillbaka till Halm­stad för för­hör.

Ef­ter att po­li­sen fått be­kräf­tat att Jo­nas Han­sen är fil­ma­re och ar­be­tar med en film­in­spel­ning, släpp­tes han så små­ning­om fri.

– Jag hann pre­cis med ett tåg, så att jag kun­de full­föl­ja mö­tet med skå­de­spe­lers­kan som pla­ne­rat. Vi hål­ler på med en film som he­ter ”Ey­es of the sun” och som hand­lar om en so­ci­o­pat, som ut­sät­ter sig för oli­ka si­tu­a­tio­ner för att upp­le­va käns­lor. Jag spe­lar själv so­ci­o­pa­ten, sä­ger han. Vad drar du för lär­dom av det som hän­de?

– Att jag ska ha en till­räck­ligt stor väs­ka näs­ta gång jag bär på ett fejk­va­pen. Jag för­står att folk re­a­ge­ra­de och ring­de po­li­sen.

Stefan Gustafs­son, pressta­les­man hos po­li­sen, po­äng­te­rar dock vik­ten av att ald­rig vi­sa ett va­pen­lik­nan­de fö­re­mål:

– Det är minst sagt olämp­ligt. För de som äger fö­re­må­let är det tyd­ligt att det in­te är ett rik­tigt va­pen, men för om­giv­ning­en går det in­te att av­gö­ra. In­te ens vi po­li­ser kan se om det är en re­pli­ka el­ler äk­ta va­pen, så man ris­ke­rar ock­så att ut­sät­ta sig själv för fa­ra. I det här fal­let blev det ett onö­digt på­drag, sä­ger han.

Bild: PRIVAT

SPE­LAR SO­CI­O­PAT. Halm­stad­fil­ma­ren Jo­nas Han­sen har själv hu­vud­rol­len i sin se­nas­te film. Här syns han med just det va­pen som vål­la­de po­lispå­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.