Hal­land med i nytt cent­rum för rygg­märgs­ska­da­de

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Ef­ter­som­ma­ren kom­mer Sve­ri­ges förs­ta rygg­märgs ska­de­cent­rum att öpp­na i Gö­te­borg. Re­gi­on Hal­land finns med bland in­tres­sen­ter­na. Rygg­märgs­ska­da­de och per­so­ner i de­ras när­het ska ut­bil­das för att för­stå ska­dan bätt­re och kun­na stäl­la hög­re krav.

Det finns rygg­märgs ska­de­vård för per­so­ner som har en rygg­märgs­ska­da. Of­ta med­för en så­dan ska­da per­ma­nen­ta för­änd­ring­ar i styr­ka, kän­sel och and­ra kropps­funk­tio­ner. And­ningspå­ver­kan fö­re­kom­mer ock­så, och ibland mås­te per­so­nen ha hjälp av en ap­pa­rat för att kun­na an­das.

– MÅNGA SOM HAR DEN här ty­pen av ska­da är be­ro­en­de av per­son­lig as­si­stent el­ler per­so­nal runt sig. Någ­ra har hjälp av en när­stå­en­de. Men de är i hän­der­na på and­ra män­ni­skor, sä­ger Katharina Stibrant Sunnerhagen, pro­fes­sor vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Det nya rygg­märgs­ska­de­cent­ru­met som nu hål­ler på att byg­gas upp smyg­star­ta­de sin verk­sam­het den 1 april. Det kom­mer att hjäl­pa till med kun­skaps­ö­ver­fö­ring bå­de för per­so­ner som har drab­bats och för per­so­ner i de­ras när­het.

– Det finns ing­et så­dant här i lan­det och väl­digt li­te in­ter­na­tio­nellt. Be­ho­vet är stort och har fun­nits länge, sä­ger Katharina Stibrant Sunnerhagen.

RE­GI­ON HAL­LAND FINNS med i sam­ver­kan kring det nya rygg­märgs­ska­de­cent­ru­met. Det gör ock­så Sahl­grens­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set, Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen, pri­mär­vård, kom­mu­ner och in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Ge­nom att hö­ja kom­pe­ten­sen kring vård av rygg­märgs­ska­da­de blir vår­den bätt­re. De rygg­märgs­ska­da­de får ock­så kun­skap om vil­ken vård de har rätt att krä­va. Den forsk­ning och ut­bild­ning som ska be­dri­vas, med in­rikt­ning på bland an­nat ny tek­nik, hand­lar om att ge de drabbade möj­lig­he­ter att le­va på si­na eg­na vill­kor.

”Många som har den här ty­pen av ska­da är be­ro­en­de av per­son­lig as­si­stent el­ler per­so­nal runt sig. Någ­ra har hjälp av en när­stå­en­de. Men de är i hän­der­na på and­ra män­ni­skor.” KATHARINA STIBRANT

SUNNERHAGEN pro­fes­sor vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet

VERK­SAM­HE­TEN KOM­MER ATT lig­ga på Högs­bo sjuk­hus i Gö­te­borg. Den kom­mer att kun­na byg­gas upp tack va­re en do­na­tion på drygt 34 mil­jo­ner kro­nor över fem år från Sten A Ols­sons Stif­tel­se för Forsk­ning och Kul­tur.

In­vig­ning­en sker ef­ter sommaren. Det kom­mer bland an­nat att fi­nan­sie­ras ge­nom att kur­ser säljs till kom­mu­ner och lands­ting.

– Det känns fort­fa­ran­de overk­ligt att vi har fått ige­nom det, sä­ger Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Bild: GÖ­TE­BORGS UNI­VER­SI­TET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.