En hel värld vid si­dan av kärn­verk­sam­he­ten

RING­HALS DEL 1 AV 2: VÅRD­CEN­TRAL, KA­PELL – OCH MC-GÄNG

Hallands Nyheter - - Nyheter - KA­RIN HYLANDER re­dak­tio­nen@hn.se

Väs­tan­vind och vår i luf­ten. På ud­den mel­lan Bå­tafjor­den och öpp­na ha­vet kom­mer vår­teck­nen ti­digt. Ett av de säk­ras­te är att med­lem­mar­na i Mc-klub­ben Nu­clear Ri­ders ploc­kar ut si­na glän­san­de två­hju­ling­ar ur ga­ra­gen och mull­rar iväg så väg­dam­met ry­ker.

– Nu i april star­tar vi sä­song­en med ”av­rost­ning”. FMCK kom­mer och trä­nar broms­ning och an­nat på en öv­nings­ba­na de byg­ger på par­ke­ring­en här ut­an­för, be­rät­tar Ri­ta Olofs­son, som har va­rit klub­bens pre­si­dent i åt­ta år in­nan hon härom­da­gen läm­na­de klub­ban vi­da­re.

Se­dan vän­tar ring­hal­sar­nas vår­tur i maj och den år­li­ga höjd­punk­ten: kärn­kraft­s­träf­fen i au­gusti.

– Till kärn­kraft­s­träf­fen kom­mer mo­tor­cy­klis­ter­na från Club Os­kar och någ­ra lös­häs­tar från Fors­mark ock­så, de är in­te or­ga­ni­se­ra­de med en egen klubb där. Vi ar­ran­ge­rar träf­fen vartan­nat år och oskars­ham­nar­na vartan­nat.

Ett an­nat vår­tec­ken är havs­ö­ring­pre­miä­ren den 1 april, då med­lem­mar­na i Ring­hals fis­ke­klubb Fir­re står på rad i in­du­stri­om­rå­det och drar upp sin sil­ver­glän­san­de fångst. Kyl­vat­ten­ka­na­len på kärn­kraft­ver­ket är Väst­kus­tens bäs­ta havs­ö­ring­vat­ten.

– De gil­lar det ström­man­de vatt­net och så har de myc­ket mat ef­tersom det finns gott om to­bis och sill in­ne i ka­na­len, sä­ger Ger­tå­ke ”Lax­en” Carls­son, som vid si­dan av sitt upp­drag som hu­vud­skydds­om­bud länge var ord­fö­ran­de i fis­ke­klub­ben.

Al­la som har ett pas­ser­kort till Ring­hals – bå­de Vat­ten­fal­lan­ställ­da och ent­re­pre­nö­rer – kan bli med­lem­mar i Fir­re, lik­som de­ras när­mas­te. Många Ring­hal­spen­sio­nä­rer fort­sät­ter att va­ra med­lem­mar i klub­ben och ut­nytt­ja dess bå­tar och övri­ga fis­ke­vat­ten.

Fri­tids­klub­bar­na för de an­ställ­da är många. Även fo­to­klubb, dyk­klubb, konst­klubb, jakt­klubb, scen- och ka­baré­säll­skap och Ring­hals IF med 15 sek­tio­ner er­bju­der ak­ti­vi­te­ter och upplevelser.

Men de fles­ta av de verk­sam­he­ter som finns på Ring­hals finns där för­stås som en ser­vice för att el­pro­duk­tio­nen ska lö­pa smi­digt.

Ring­häl­san, till ex­em­pel. Vartan­nat år får de an­ställ­da kom­ma till Pre­vi­as lä­ka­re på vård­cen­tra­len för en häl­so­un­der­sök­ning. Där görs ock­så kon­ti­nu­er­li­ga drog­tes­ter av de an­ställ­da och dess­utom er­bjuds sam­tals­hjälp och sjuk­gym­nas­tik. De som ar­be­tar på ”ak­tiv si­da” in­ne i an­lägg­ning­ar­na får även ge­nom­gå en ra­di­o­lo­gisk un­der­sök­ning vart tred­je år.

Ing­en fri­sör och ing­en tand­lä­ka­re. An­nars finns allt. Ring­hals är mer än en ar­bets­plats och ett kärn­kraft­verk. Det är ock­så en by med 1500 ”fas­ta” in­vå­na­re och al­la tänk­ba­ra sam­hälls­funk­tio­ner från brand­sta­tion och vård­cen­tral till kyr­ka och tid­nings­re­dak­tion.

KLÄDFÖRRÅD OCH SOPHÄMTNING, brand­sta­tion och post­han­te­ring är and­ra själv­kla­ra de­lar av ser­vicen för ”in­vå­nar­na” in­nan­för in­häg­na­der­na.

Hur många som går ge­nom in­pas­se­rings­kon­trol­len un­der ett dygn va­ri­e­rar myc­ket. Flest är det un­der re­vi­sio­ner­na.

Upp­till de an­ställ­da, ent­re­pre­nö­rer­na och kon­sul­ter­na kom­mer till­fäl­li­ga be­sö­ka­re, många från ut­lan­det. Som i som­ras, när över hund­ra ja­pans­ka spe­ci­a­lis­ter ar­be­ta­de med ett avan­ce­rat jobb på Ring­hals 3 un­der tre må­na­der. Då fick in­for­ma­tions­av­del­ning­en tryc­ka upp sä­ker­hets­in­struk­tio­ner­na på än­nu ett språk och koc­ken på Re­stau­rang

Kan­ta­rel­len gå på kurs och lä­ra sig tilla­ga tem­pu­ra, mi­so och te­riy­a­ki.

El­ler – som när HN be­sö­ker Ring­hals - en de­le­ga­tion från Wa­no (World As­so­ci­a­tion of Nu­clear Ope­ra­tors) med le­dan­de kärn­krafts­ex­per­ter som re­ser runt och in­spek­te­rar an­lägg­ning­ar­na i varand­ras län­der, vand­rar runt på om­rå­det.

Be­sö­ka­re och till­fäl­li­ga ar­be­ta­re be­hö­ver för­stås nå­gon­stans att bo. Allt­så har Ring­hals ett eget bo­stads­kon­tor och er­bju­der över­natt­ning på sitt ho­tell, i stug­byn el­ler i upp­ställ­da hus­vag­nar på cam­ping­plat­sen.

Bo­stä­der­na lig­ger ut­an­för drifts- och in­du­stri­om­rå­det, pre­cis som re­stau­rang Vi­de­bergs­hamn. In­nan­för stängs­let finns där­e­mot ett café och Re­stau­rang Kan­ta­rel­len, där koc­kar­na var­je dag la­gar lunch åt tu­sen gäs­ter. Den­na tis­dag står det fe­ta­ost- och lök­paj, la­sag­ne och fisklå­da med pep­par­rot på me­nyn.

MEN MÄN­NI­SKAN LE­VER in­te av bröd al­le­na. Man skul­le kun­na tro att Ring­hals, med sitt fo­kus på ve­ten­skap och mo­der­ni­tet, är ett se­ku­la­ri­se­rat sam­häl­le. Så är det in­te! I det vi­ta lil­la ka­pel­let vid par­ke­ring­en hålls emel­lanåt eku­me­nis­ka guds­tjäns­ter.

Den kul­tu­rellt in­tres­se­ra­de kan ta en rund­tur och tit­ta på Ring­hals sam­ling av 1980-tals­konst. De 350 ver­ken finns ut­ställ­da runt om­kring på kärn­kraft­ver­ket.

När krop­pen ska trim­mas bju­der Ring­hals mo­tions­slinga på un­der­lag för löp­ning och in­ter­vall­trä­ning. El­ler så kan man be­sö­ka mo­tions­an­lägg­ning­en Ring­hal­len med gym och grupp­trä­nings­pass av oli­ka slag.

– Trä­ning­en i Ring­hal­len är en fin för­mån, en in­ve­ste­ring i per­so­na­lens häl­sa, sä­ger Marie-lou­i­se Karls­son.

Hon bör­ja­de som jym­pa­le­da­re i Ring­hals IF för många år se­dan och hål­ler nu­me­ra i spin­ning-, styr­ke- och cir­kel­trä­nings­pass för kärn­krafts­an­ställ­da och när­bo­en­de var­je vec­ka ut­an att för­tröt­tas.

– Jag tyc­ker om att le­da och jag tyc­ker om att gö­ra pass, för­kla­rar hon en­ga­ge­mang­et.

Egent­li­gen har hon ba­ra ett en­da öns­ke­mål: att än­nu fler skul­le kom­ma och trä­na.

– Det är ju så him­la smi­digt att stic­ka inom Ring­hal­len di­rekt ef­ter job­bet och se­dan kun­na gå hem!

PERSONALTIDNINGEN RE­AK­TION HÅL­LER de an­ställ­da och övri­ga pre­nu­me­ran­ter un­der­rät­ta­de om vad som hän­der på Ring­hals och Fors­mark och bju­der även på per­son­por­trätt och un­der­håll­ning i form av ett po­pu­lärt kors­ord. Re­dak­tio­nen hål­ler till i In­fo­cent­ret, där även Ring­hals bi­o­sa­long hu­se­rar.

Som en sann lo­kal­re­por­ter har Anna Col­lin, ställ­fö­re­trä­dan­de press­chef och kom­mu­ni­ka­tör, bra koll på sitt lil­la sam­häl­le och vad som gäl­ler där. Trots att hon är ”ny­in­flyt­tad”, med ba­ra två och ett halvt år på byg­get.

– Folk på Ring­hals fram­hål­ler gär­na hur länge de har ar­be­tat här. Det ger sta­tus, sä­ger hon.

– Ja, har man kom­mit till Ring­hals så stan­nar man, tilläg­ger fo­to­gra­fen An­ni­ka Örnborg.

An­ni­ka har tju­go Ring­halsår bakom sig men har än­nu in­te gått den ob­li­ga­to­ris­ka kur­sen ”Ny på Ring­hals”. Det tar sin tid att bli urin­vå­na­re.

”Har man kom­mit till Ring­hals så stan­nar man.” AN­NI­KA ÖRNBORG, fo­to­graf

Näs­ta del: I del 2 i HN:S re­por­ta­ge­se­rie från Ring­hals får du ve­ta mer om någ­ra av de över 60 yr­ken som finns på kärn­kraft­ver­ket.

NY ENER­GI. Marie-lou­i­se Karls­son är ad­mi­nist­ra­tiv ko­or­di­na­tor och kärn­kraft­ver­kets egen spin­ning­in­struk­tör. Hon le­der pass i Ring­hal­len för an­ställ­da och när­bo­en­de. KRAFT FRÅN OVAN. Kyrk­lig­he­ten på Ring­hals är kanske in­te över­väl­di­gan­de men emel­lanåt hålls eku­me­nis­ka guds­tjäns­ter i ka­pel­let vid par­ke­ring­en. RE­DO FÖR UTRYCKNING. Den lil­la brand­sta­tio­nen är som häm­tad ur en barn­bok men be­tjä­nar in­te folk och rö­va­re i Ka­mo­mil­la stad, ut­an Nor­dens störs­ta kärn­kraft­verk.

Bil­der: AN­NI­KA ÖRNBORG

NU­CLEAR RI­DERS. Mc-klub­ben har runt 50 med­lem­mar. Ri­ta Olofs­son ser fram emot årets ”kärn­kraft­s­träff” i au­gusti. BRA FIS­KE. Väst­kus­tens bäs­ta havs­ö­ring­vat­ten finns in­ne på Ring­hals om­rå­de. En och an­nan havs­ab­bor­re och tjock­läp­pad mul­te kan Gert-åke Carls­son ock­så dra upp ur kyl­vatt­net men de sist­nämn­da är gräsä­ta­re och svår­fång­a­de med krok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.