Fakta: Brän­der de se­nas­te tio åren

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Stor­bran­den i hamn­om­rå­det är långt ifrån den en­da som drab­bat Fal­ken­berg på se­na­re år. Här är ett ur­val av de som miss­tänks va­ra an­lag­da det se­nas­te de­cen­ni­et.

* 2006: 25 no­vem­ber. Last­ka­jen till Sö­der­bro cen­ter total­för­störs. Sam­ma natt an­tänds en sop­tun­na vid en vil­la på Plan­ter­vä­gen. * 2007: 22 ju­ni. På mid­som­ma­raf­ton brin­ner Ghas­sans glasski­osk på Skrea strand. * 2008: 25 och 26 no­vem­ber. Två nät­ter i rad rap­por­te­ras det om an­lag­da brän­der vid ki­os­ken på Fal­ka­gård. * 2008: 23 de­cem­ber. Brin­ner en bad­stu­ga på Skrea strand. * 2009: 29 ja­nu­a­ri. Ax­el Blom­grens gam­la fis­kar­stu­ga på Skrea strand brin­ner. * 2009: 16 maj. Nå­gon bry­ter sig in i Tull­bro­sko­lan och tän­der eld på en to­a­pap­pers­rul­le. * 2009: 9 au­gusti. Nå­gon tän­der eld på cell­plast in­ne i ny­byg­get av Eng­el­sons på Söm­mers­ke­vä­gen. * 2009: 18 sep­tem­ber. Bran­dat­ten­tat mot fri­tids­går­den Sten­fal­ken på Fal­ka­gård. Den 4 ok­to­ber in­träf­fa­de ett nytt, lik­nan­de at­ten­tat. * 2009: 14 ok­to­ber. Bygg­nad vid Sol­ha­gens för­sko­la brin­ner. * 2009: Un­der 2009 släcks sam­man­lagt 41 brin­nan­de bi­lar. * 2011: 3 au­gusti. Re­stau­rang Gustaf Bratt brin­ner ned. Tre unga män miss­tänks men det le­der ald­rig till åtal. * 2011: 25 sep­tem­ber. Tång­a­sko­lans id­rotts­hall för­störs. Da­gen in­nan brin­ner det i ett sop­rum vid sko­lan.

* 2012: 6 ju­ni. Mc-klub­ben Kro­ka Bi­kers lo­ka­ler på Smed­je­holm brin­ner ner.

* 2013: 29 mars. Brand i ga­ra­get till Hy­res­hu­set på Ho­tell­ga­tan mel­lan Bratt och Grand. Sex­ton bi­lar för­störs och flera lä­gen­he­ter sot­ska­da­de.

* 2013: 29 de­cem­ber. Skogs­torps­sko­lans id­rotts­hall total­för­störs. In­te klar­lagt om den var an­lagd.

* 2014: 28 ja­nu­a­ri. Nå­gon stop­par pap­per i ett ba­stu­ag­gre­gat på Tull­bro­sko­lan och slår se­dan på ag­gre­ga­tet.

* 2015: 21 ok­to­ber. Piz­ze­ri­an Lil­la Na­po­li får sto­ra ska­dor.

* 2016: 8 mars. Brand­lar­met har klippts av på Hjorts­bergs­sko­lans tak och nå­gon har tänt en eld som självsläc­ker.

* 2016: 4 april. Sol­ha­gens för­sko­la får om­fat­tan­de ska­dor på av­del­ning­en Troll­slän­dan.

* 2016: 2 ju­ni. En fas­tig­het på Kve­ka­torps­vä­gen, som in­rym­mer flera fö­re­tag, brin­ner ner. Kort tid in­nan bran­den lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en Vil­la vid Som­marvä­gen. Där ha­de nå­gon tänt eld på en mar­kis och någ­ra pa­ra­soll.

* 2016: 23 sep­tem­ber. En ut­bredd vinds­brand i Mur­tan­hu­set. Bo­en­de får evakueras mitt i nat­ten.

* 2017: 10 april. Inom lop­pet av en tim­me får rädd­nings­tjäns­ten larm om två gräs­brän­der, en vid Tull­brons fäs­te i när­he­ten av kyr­ko­går­den på Halm­stads­vä­gen och en brand vid ett skogs­par­ti nä­ra Tång­a­sko­lan.

* 2017: 11 april. Ett vind­skydd på en in­du­stri­tomt i Skogstorp brin­ner upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.