”Jag är glad att ing­en har kom­mit till ska­da”

BRAND I HAM­NEN: FÖ­RE­TA­GA­RE OCH PRI­VAT­PER­SO­NER DRABBADE Ett ti­o­tal fö­re­tag och cir­ka 50 pri­vat­per­so­ner drab­ba­des av bran­den i det gam­la gju­te­ri­et i hamn­om­rå­det. He­la hu­vud­bygg­na­den blev total­för­störd.

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Bran­den star­ta­de vid 23.15-ti­den på mån­dags­kväl­len. Rädd­nings­tjäns­ten var på plats med ett 30-tal brand­män från al­la de hal­länds­ka kom­mu­ner­na plus yt­ter­li­ga­re för­stärk­ning ut­i­från. Rök­pe­la­ren från hamn­om­rå­det syn­tes på långt av­stånd.

Bygg­na­den ägs av Ei­re­felt Fas­tig­hets AB.

– Vi lot­sa­de per­so­nal från rädd­nings­tjäns­ten runt i lo­ka­ler­na. Det bygg­des ur­sprung­li­gen nå­gon gång kring år 1900. Men har byggts om och till många gång­er un­der åren och det är väl­digt många kring­e­likro­kar in­ne i bygg­na­den och svåråt­kom­ligt att släc­ka, be­rät­tar Mar­tin Ei­re­felt.

HAN ÄR FÖ­RE­TA­GETS vd se­dan 2008 och till­bring­a­de he­la nat­ten på brand­plat­sen till­sam­mans med sin far Rolf Ei­re­felt som star­ta­de fas­tig­hets­bo­la­get i mit­ten av 1990-ta­let.

– Rädd­nings­tjäns­ten sa åt oss att räd­da vad som räd­das kan och vi ha­de kanske tio mi­nu­ter på oss in­nan de be­ord­ra­de oss att läm­na fas­tig­he­ten. Vi hann räd­da vå­ra da­to­rer och hy­res­kon­trakt från hu­vud­kon­to­ret. Se­dan fick vi ut en del sa­ker från fö­re­tags­ho­tel­let och någ­ra in­stru­ment ur de åt­ta replo­ka­ler­na. Men många band fick nog in­stru­ment för­stör­da. Sam­man­lagt är det i vart fall ett ti­o­tal fö­re­tag som har verk­sam­het och cir­ka 50 pri­vat­per­so­ner som har för­råd i hu­vud­bygg­na­den, fort­sät­ter Mar­tin Ei­re­felt.

Fö­re­ta­gets tre lo­ka­ler runt hu­vud­bygg­na­den kla­ra­de sig där­e­mot oskad­da.

TRÄNINGSLOKALEN GJU­TE­RI­ET ÄR en av de drabbade hy­res­gäs­ter­na och har fått si­na lo­ka­ler total­för­stör­da. Tommy Dee Pac­ken­dorff som be­dri­ver cross­fit-trä­ning i lo­ka­ler­na fick in­for­ma­tio­nen om bran­den re­dan ti­digt un­der nat­ten.

– Jag är ba­ra glad att ing­en har kom­mit till ska­da. En­ligt den in­for­ma­tio­nen som jag fick i natt så har bran­den bör­jat i nå­gon av de an­grän­san­de lo­ka­ler­na, sä­ger Tommy Dee Pac­ken­dorff som be­rät­tar att träningslokalen fi­rar fem år i år.

Vär­det av den för­stör­da ut­rust­ning­en be­dö­mer han till när­ma­re

700 000 kro­nor, men den är för­säk­rad. Ge­nom snabb in­lå­ning av ut­rust­ning, an­vänd­ning av ute­gym­met på Val­lar­na och snar till­gång till till­fäl­li­ga lo­ka­ler, så räk­nar man med att trä­ning­en i prin­cip ska kun­na fort­sät­ta som van­ligt.

EN INDUSTRIBRAND PÅ Lars­frids­vä­gen i Halm­stad 2016 blev ex­tra dra­ma­tisk. Då brann en lo­kal som in­ne­höll trä­nings­red­ska­pen kett­le­bells, klot­for­ma­de vik­ter med hand­tag. De flög som ka­non­ku­lor i luf­ten un­der bran­den och ut­sat­te rädd­nings­per­so­nal för fa­ra. Men nå­gon lik­nan­de risk fanns in­te här, me­nar Tommy Pac­ken­dorff.

– Nej, vi har kett­le­bells av en an­nan sort, sä­ger han.

Bran­den star­ta­de i bil­fö­re­ta­get Au­tocre­a­ti­ve som fun­nits i lo­ka­len i fem år.

– Jag kom dit strax ef­ter bran­den bröt ut. Då var det mest rökutveckling och svårt att se var det bör­jat. Jag har inga an­ställ­da ut­an job­ba­de själv. Men all­ting är för­in­tat och jag vet in­te vad som hän­der nu, be­rät­tar äga­ren Andre­as Karls­son.

IVAN OLS­SON, SOM dri­ver Ols­sons En­t­re­pre­nad, har sitt kon­tor i den brand­ska­da­de bygg­na­den. Vid halv tre i natt fick han be­ge sig till om­rå­det för att för­sö­ka räd­da sa­ker.

– Vi ha­de ba­ra någ­ra mi­nu­ter på oss, så jag tog med mig vik­ti­ga pap­per och någ­ra da­tor­pry­lar. Det vik­ti­gas­te är att ing­en män­ni­ska har kom­mit till ska­da. Men det kom­mer bli myc­ket ef­ter­ar­be­te på det här, sä­ger Ivan Ols­son.

FALKVARV SOM LIG­GER strax in­till brand­plat­sen på­ver­ka­des in­te av bran­den.

– Det såg väl­digt mörkt ut ett tag men lyck­ligt­vis lig­ger vin­den på åt rätt håll. Vi kan job­ba som van­ligt. Ha­de det blåst åt vårt håll ha­de vi fått eva­ku­e­ra per­so­na­len. Vi har 35 an­ställ­da och ett ti­o­tal in­hyr­da för till­fäl­let. Så det ha­de hand­lat om cir­ka 45 per­so­ner i så fall, be­rät­tar pro­duk­tions­chef Den­nis He­darp.

”All­ting är för­in­tat och jag vet in­te vad som hän­der nu”

ANDRE­AS KARLS­SON äga­re av Au­tocre­a­ti­ve

MÅNGA VERK­SAM­HE­TER. Den gam­la gju­te­ri­bygg­na­den i hamn­om­rå­det upp­för­des ur­sprung­li­gen kring se­kel­skif­tet 1900. Men har se­dan dess byggts om och kar som för­svå­ra­de släck­nings­ar­be­tet.

Bild: PRIVAT

till flera gång­er med många kring­e­likro-

Bild: PET­TER TARENIUS

FÖR­STÄRK­NING­AR. Rädd­nings­tjäns­ten var på plats med ett 30-tal brand­män från al­la de hal­länds­ka kom­mu­ner­na plus yt­ter­li­ga­re för­stärk­ning ut­i­från.

Bild: PET­TER TARENIUS

KRAF­TIG RÖKUTVECKLING. I det kla­ra vädret på mor­go­nen syn­tes rök­ut­veck­ling­en från bran­den på långt håll.

Bild: PET­TER TARENIUS

LÅNG IN­SATS. He­la nat­ten och för­mid­da­gen höll släck­nings­ar­be­tet på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.