Be­ru­sad man an­hål­len ef­ter stor­bran­den

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se TO­BI­AS SVENS­SON to­bi­as.svens­son@hn.se

”I nu­lä­get rå­der det för­un­der­sök­nings­sek­re­tess så jag lämnar inga upp­gif­ter som kan kom­ma att ska­da utredningen el­ler ut­red­ning­ens åt­gär­der. Jag kan ba­ra sä­ga att han är an­hål­len på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand”

OLOF ÅBERG

En man i 30-års­ål­dern har an­hål­lits på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand i sam­band med stor­bran­den i hamn­om­rå­det. – Jag har mött en be­drö­vad man, sä­ger man­nens för­sva­ra­re.

Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de grov mord­brand. En per­son greps un­der nat­ten mot tis­da­gen, miss­tänkt för att ha an­lagt bran­den.

– Vi har gri­pit ho­nom för mord­brand så vi tror att den kan ha an­lagts. Det är myc­ket yta, lo­ka­ler och vär­de som har brun­nit upp, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, pressta­les­per­son vid po­li­sen.

– Det är en man i 30-års­ål­dern som greps i an­slut­ning till plat­sen. Men han har in­te hörts än ut­an har fått nykt­ra till, sa Pe­ter Ad­lers­son un­der tis­da­gen.

En­ligt po­li­sens be­döm­ning kan man re­dan nu kon­sta­te­ra att sto­ra eko­no­mis­ka vär­den har gått för­lo­ra­de i bran­den.

Var­för sat­tes man­nen i sam­band med bran­den?

– Det kan jag in­te rik­tigt sva­ra på men han rör­de sig i al­la fall vid plat­sen. Nu får vi se vad för­hö­ren med ho­nom ger, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son.

Och han var be­ru­sad?

– Ja.

UN­DER TIS­DAGS­FÖR­MID­DA­GEN in­for­me­ra­de po­li­sen om att man­nen även bli­vit an­hål­len av åkla­ga­re på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand. Yt­ter­li­ga­re för­hör skul­le hål­las med man­nen un­der går­da­gen.

– I nu­lä­get rå­der det för­un­der­sök­nings­sek­re­tess så jag lämnar inga upp­gif­ter som kan kom­ma att ska­da utredningen el­ler ut­red­ning­ens åt­gär­der. Jag kan ba­ra sä­ga att han är an­hål­len på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand, sä­ger åkla­ga­re Olof Åberg.

Han vill in­te be­rät­ta vad som fram­kom­mit hit­tills i för­hö­ren med man­nen.

– Det får kom­ma vid en even­tu­ell häkt­nings­för­hand­ling, sä­ger han.

Man­nens för­sva­ra­re, ad­vo­kat An­ders Eric­son, var med un­der ett in­le­dan­de för­hör i Halm­stad un­der tis­dags­för­mid­da­gen.

– I kort­het kan man väl sä­ga att jag har mött en be­drö­vad man. Det hand­lar om en olyc­ka, sä­ger ad­vo­ka­ten som in­te hel­ler han kan av­slö­ja någ­ra de­tal­jer kring de an­kla­gel­ser som rik­tas mot hans kli­ent i nu­lä­get. In­ne­bär det att din kli­ent med­ger att han va­rit in­blan­dad, men för­ne­kar brott?

– Det här med brotts­ru­bri­ce­ring­ar är all­tid svårt. Men han är in­blan­dad i det här, det är han ju, sä­ger An­ders Eric­son.

UN­DER DEN SE­NAS­TE ti­o­års­pe­ri­o­den har Fal­ken­berg drab­bats av en mängd brän­der som miss­tänkts ha va­rit an­lag­da, men där po­li­sen ald­rig lyc­kats hit­ta nå­gon gär­nings­per­son.

– Brän­der är ge­ne­rellt sett svå­rut­red­da ef­tersom även be­vis­ning brin­ner upp. Det gör det he­la kom­pli­ce­rat, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten, chef över po­li­sens av­del­ning för grova brott.

Bild: PET­TER TARENIUS

MISS­TÄNKT. En man i 30-års­ål­dern har an­hål­lits, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.