Knark­fynd i bil led­de till här­va – tio åta­las

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅ­KAN BERG­STRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

För att kun­na kö­pa in nar­ko­ti­ka miss­tänks bland an­nat en av de åta­la­de ha ta­git ett bank­lån på 99 000 kro­nor.

Två po­li­ser i en ci­vil po­lis­bil fick en de­cem­ber­kväll för sig att kon­trol­le­ra en per­son­bil när den sväng­de av och par­ke­ra­de vid Shell Ar­vid­storp i Fal­ken­berg. Ett in­fall som nu le­der till att tio per­so­ner åta­las för oli­ka nar­ko­ti­kabrott i en köpoch sälj­här­va.

”Det he­la kän­des väl­digt olus­tigt”, rap­por­te­ra­de en av po­lis­män­nen ef­ter att si­tu­a­tio­nen vid mac­ken den 16 de­cem­ber 2016 präg­lats av ner­vo­si­tet som om nå­gon olag­lig af­färs­upp­gö­rel­se kom­mit av sig.

I OCH OM­KRING bi­len be­fann sig fem män, och när po­li­sen sök­te ige­nom bi­len hit­ta­de man en ryggsäck med oli­ka nar­ko­ti­ka: ett par hund­ra gram ecsta­sy, ett halvt ki­lo hasch, 12 gram am­fe­ta­min och 280 ta­blet­ter nar­ko­tika­klas­sa­de ben­so­dia­ze­pi­ner (lä­ke­me­del).

DET ÄR UT­I­FRÅN det­ta fynd som po­li­sen nu har rul­lat upp en köp- och sälj­här­va.

Två per­so­ner bo­sat­ta i Fal­ken­bergs kom­mun, 38 och 26 år gam­la, samt en 22-åring från Väst­ra Gö­ta­land är miss­tänk­ta för grovt nar­ko­ti­kabrott, i och med att åkla­ga­ren an­ser att de även är bund­na till en lägenhet i Ma­jor­na i Gö­te­borg där yt­ter­li­ga­re nar­ko­ti­ka på­träf­fa­des. Där för­va­ra­des även en av­så­gad ha­gel­bös­sa, vil­ket även in­ne­bär miss­tan­ke om grovt va­pen­brott för de tre.

YT­TER­LI­GA­RE SEX PER­SO­NER, hem­ma­hö­ran­de i Fal­ken­bergs och Var­bergs kom­mu­ner, är åta­la­de för nar­ko­ti­kabrott av nor­mal­gra­den. Och slut­li­gen är en man åta­lad för ringa nar­ko­ti­kabrott.

Någ­ra av de in­blan­da­de fö­re­fal­ler själ­va ha bru­kat nar­ko­ti­ka, men gett sig in på han­del. Till en del vi­lar åta­let på att en av de miss­tänk­ta ”lät­tat sitt hjär­ta” och er­känt en del de­tal­jer.

PO­LI­SEN HAR TILL ex­em­pel häm­tat in be­vis – över­vak­nings­film – för hur ett par av de miss­tänk­ta tog in på ho­tel­let Got­hia To­wers i Gö­te­borg, där ett bätt­re dub­bel­rum en av nät­ter­na kos­ta­de över 3 000 kro­nor. ”Jag kan se hur han be­ta­la­de kon­tant och ha­de en re­jäl bunt med sed­lar i han­den”, an­teck­na­de en av po­li­sens ut­re­da­re ef­ter at ha ta­git del av över­vak­nings­fil­men och no­te­rat en vid­lyf­tig­het som möj­li­gen mo­ti­ve­ra­des av häg­ran­de nar­ko­tika­för­tjäns­ter.

För att skaf­fa sig ett ka­pi­tal, för att kun­na kö­pa in nar­ko­ti­ka, miss­tänks bland an­nat en av de åta­la­de ha ta­git ett bank­lån på 99 000 kro­nor, som han se­dan vi­da­re­be­ford­rat till två av de övri­ga, en­ligt egen upp­gift ut­an att ve­ta vad de skul­le an­vän­das till.

Dock mot löf­te att han skul­le få en re­jäl be­lö­ning som tack för hjäl­pen med lå­net.

”Jag blev li­te kåt på att tjä­na enk­la och snab­ba peng­ar”, sa han i ett för­hör.

I OCH MED att po­li­sen in­grep och be­slag­tog nar­ko­ti­kan i ryggsäc­ken, så ute­blev ock­så en stor del av den för­tjänst som en av de hu­vud­miss­tänk­ta ha­de upp­skat­tat till 100000 kro­nor vid för­sälj­ning. Från vil­ka de köpt nar­ko­ti­kan är oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.