S vill sät­ta p för blöt ute­lek

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Le­klus­ten finns i bå­de ur ock skur. Men en plöts­lig regnskur kan gö­ra le­ken onö­digt blöt. Det vill Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son (S) sät­ta p för.

Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son (S) har skri­vit en mo­tion till kom­mun­full­mäk­ti­ge. Hon vill att kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en ska av­sät­ta peng­ar för et regn­skydd på Val­lar­nas lek­plats. Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son skri­ver i mo­tio­nen att det är många som gär­na be­sö­ker Val­lar­nas lek­plats med si­na barn och barn­barn. Hon tyc­ker att lekplatsen har det mesta som man kan öns­ka, men det sak­nas plat­ser med skyd­dan­de tak mot ovän­ta­de regnsku­rar.

Val­lar­nas lek­plats lig­ger i Fal­ken­bergs störs­ta park som är ett na­tur­om­rå­de på 270 000 kvadrat­me­ter. För­u­tom en väl­ut­rus­tad lek­plats för barn i al­la åld­rar finns ock­så ett mi­ni­zoo med får, get­ter och gri­sar och en skejt­park i om­rå­det.

Bild: OLA FOLKESSON

OVÄN­TA­DE SKURAR. Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son vill ha ett regn­skydd på Val­lar­nas lek­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.