Fem frå­gor till Ola West­mar

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MATILDA CARL­STRÖM

...spe­ci­allä­ra­re på kom­pe­tens­cent­rum som till höst star­tar en ny ut­bild­ning för per­so­ner med funk­tions­hin­der.

* Vad är det för ut­bild­ning? –Det ä re­nettå­rig ser­vice as­si­stent­ut­bild­ning, där man un­der en vec­ka är en dag i sko­lan och fy­ra da­gar på en kom­mu­nal ar­bets­plats.

* Vil­ken typ av ar­bets­plat­ser hand­lar det om? – En ser­vice­as­si­stent är en per­son som er­bju­der ex­tra ser­vice på en ar­bets­plats. Det kan hand­la om att hjäl­pa per­so­na­len på en för­sko­la med ma­ten, el­ler att gå ut och gå med de bo­en­de på ett äldre­bo­en­de till ex­em­pel.

* Vil­ka kan sö­ka? – Per­so­ner med fy­sis­ka, psy­kis­ka el­ler in­tel­lek­tu­el­la funk­tions­ned­sätt­ning­ar där det in­ne­bär ett hin­der för dem att ta sig in på ar­bets­mark­na­den. När man sö­ker ska man ha en klar ut­red­ning som be­rät­ti­gar till lö­ne­stöd från ar­bets­för­med­ling­en.

* Vad är bak­grun­den till att ni star­ta­de den? – Vå­ra po­li­ti­ker har gett oss upp­drag att se hur Fal­ken­bergs kom­mun som ar­bets­gi­va­re kan bli bätt­re på att in­klu­de­ra per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. Ut­bild­ning­en är ett led av det ar­be­tet.

* Vil­ka för­de­lar kan det in­ne­bä­ra för ar­bets­plat­sen? – Det är all­tid bra att ha en va­ri­a­tion på en ar­bets­plats. Att se att vi al­la är li­ka oli­ka och al­la har vi sa­ker vi kan bi­dra med ute i ar­bets­li­vet. Det ska­par en mång­fald på ar­bets­plat­sen och en dy­na­mik att ha per­so­ner med oli­ka funk­tions­va­ri­a­tio­ner.

* Vad gör ni här­näst? – Tors­dag den 27 april kloc­kan 17.30 har vi en in­for­ma­tions­trätt på Kom­pe­tens­cent­rum för al­la är ny­fik­na på ut­bild­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.