The­re­sa May vill ha brittiskt ny­val

”Det en­da sät­tet att ga­ran­te­ra sta­bi­li­tet och trygg­het”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Gustav Sjö­holm/tt

I ett över­ras­kan­de drag vill Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May ha ett ny­val den 8 ju­ni.

– Vi be­hö­ver ett val och vi be­hö­ver det nu, sa­de May vid en has­tigt sam­man­kal­lad press­kon­fe­rens.

Ex­per­ter sä­ger att hon vill ri­da på det star­ka opi­ni­ons­stö­det för sitt kon­ser­va­ti­va par­ti.

Da­gen ef­ter att hon ringt drott­ning Eli­za­beth och med­de­lat si­na pla­ner kal­la­de pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May has­tigt till press­kon­fe­rens. Plat­sen – ut­an­för 10 Dow­ning Stre­et – in­di­ke­ra­de att det var ett stör­re till­kän­na­gi­van­de som vän­ta­de.

–Vi har just nu en unik möj­lig­het att få det här gjort, sa­de The­re­sa May.

I sitt tal sa­de May att Stor­bri­tan­ni­en be­hö­ver sta­bi­li­tet in­för Eu-ut­trä­det. Ti­di­ga­re har hon ute­slu­tit ett ny­val och går­da­gens be­sked är mot­vil­ligt, en­ligt hen­ne.

– Se­dan jag blev pre­miär­mi­nis­ter har jag sagt att det in­te bör hål­las någ­ra val för­rän 2020. Men nu har jag kom­mit fram till att det en­da sät­tet att ga­ran­te­ra sta­bi­li­tet och trygg­het de kom­man­de åren är att hål­la det här va­let och få ert stöd för de be­slut jag mås­te fat­ta.

Un­der­hu­set kom­mer att rös­ta om ny­va­let i dag och två tred­je­de­lars ma­jo­ri­tet be­hövs. Ef­tersom op­po­si­tions­par­ti­et La­bour stöd­jer kra­ven vän­tas pla­ner­na på ett ny­val gå i lås.

Mays To­ri­es le­der be­kvämt över La­bour i opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar som pub­li­ce­rats i påsk.

– Det rå­der ing­en tve­kan om att de kon­ser­va­ti­va har en stark po­si­tion i opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar­na, sä­ger John Cur­tice, pro­fes­sor vid Uni­ver­si­ty of Strat­h­cly­de, till ny­hets­by­rån Reu­ters.

En­ligt ho­nom skul­le ett ny­val re­sul­te­ra i en sub­stan­ti­ell ma­jo­ri­tet.

– På ett sätt så sä­ger hon i hu­vud­sak att an­led­ning­en till att vi be­hö­ver det­ta är att ”vi be­hö­ver en re­ge­ring som har en klar ma­jo­ri­tet som stöd­jer den ver­sion av brex­it som jag vill ha”, sä­ger han.

Cur­tice kon­sta­te­rar att det finns splitt­ring­ar inom To­ri­es, men att det an­tag­li­gen är än­nu stör­re splitt­ring i op­po­si­tio­nen, vil­ket kan gö­ra det svårt för La­bour att sam­la sig till ett ef­fek­tivt al­ter­na­tiv. May be­to­na­de ock­så i sitt tal att va­let står mel­lan ett ”starkt och sta­bilt le­dar­skap” med hen­ne som pre­miär­mi­nis­ter och en ”svag och in­sta­bil ko­a­li­tions­re­ge­ring” ledd av Je­re­my Cor­byn.

May räk­nar med att stär­ka To­ri­es ma­jo­ri­tet i par­la­men­tet. I dag är man­da­tet hon sit­ter på sva­jigt kring för­hand­ling­ar­na om ett Eu-ut­trä­de. Ma­jo­ri­te­ten för To­ri­es är ba­ra 17 sto­lar i un­der­hu­set och en del av par­la­ments­le­da­mö­ter­na har an­tytt att de kan tän­ka sig att rös­ta emot re­ge­ring­ens lin­je i en del nyc­kel­frå­gor kring ut­trä­det. Skott­lands re­ge­rings­chef, förste­mi­nis­ter Ni­co­la Stur­geon, kal­lar be­ske­det om ny­val för ett ”stor po­li­tisk miss­be­döm­ning”, men kon­sta­te­rar att va­lets ut­gång kom­mer att på­ver­ka Skott­lands fram­ti­da rikt­ning.

Var­ken EU el­ler Stor­bri­tan­ni­en sä­ger att pla­ner­na på ett ny­val på­ver­kar för­hand­ling­ar­na kring ut­trä­det. Uni­o­nens rådsord­fö­ran­de Do­nald Tusk sa­de att han haft ett bra te­le­fon­sam­tal med May ef­ter be­ske­det.

FOTO: ALAS­TAIR GRANT/AP/TT

10 Dow­ning Stre­et. Stor­bri­tan­ni­en går mot ny­val, med­de­la­de pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May vid en ovän­tad och has­tigt sam­man­kal­lad press­kon­fe­rens i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.