Ny­val kan hål­las i Tur­ki­et re­dan i höst

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan kom­mer att vil­ja snab­ba på pro­ces­sen med att in­fö­ra de nya grund­lags­änd­ring­ar­na ef­ter den knap­pa ja-se­gern i folk­om­röst­ning­en i sön­dags, spår Tur­ki­et­kän­na­ren Mi­chael Sah­lin. Ett ti­di­ga­re­lagt val kan vän­ta, tror han.

– Jag tror att man kom­mer att va­ra fres­tad att hål­la ny­val re­dan i höst, sä­ger Mi­chael Sah­lin, ti­di­ga­re Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i An­ka­ra och nu­me­ra fors­ka­re vid In­sti­tu­tet för Tur­ki­etstu­di­er vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Den knap­pa se­gern i den tur­kis­ka folk­om­röst­ning­en ger pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan mer makt. Sam­ti­digt har den kal­lats för en ”pyrr­hus­se­ger”, ef­tersom den in­te blev den sto­ra fram­gång som pre­si­den­ten ha­de hop­pats på. Re­gi­men kraft­sam­lar nu för att så snabbt som möj­ligt im­ple­men­te­ra den nya grund­lag som om­röst­ning­en har hand­lat om.

I no­vem­ber 2019 hålls så­väl pre­si­dent- som par­la­mentsval, då grund­lags­för­änd­ring­ar­na ska va­ra ge­nom­för­da. Men en­ligt Mi­chael Sah­lin kom­mer re­gi­men att för­sö­ka få änd­ring­ar­na in­för­da be­tyd­ligt ti­di­ga­re än så.

– Det har att gö­ra med be­ho­vet av ett än­nu ly­di­ga­re par­la­ment än det man nu har. Där­för vill man skyn­da på pro­ces­sen och smi­da me­dan jär­net är varmt, sä­ger Mi­chael Sah­lin.

Det re­ge­ran­de Ak-par­ti­et har ma­jo­ri­tet i par­la­men­tet, men in­te ab­so­lut ma­jo­ri­tet.

Men en på­skyn­dad pro­cess med ett ny­val in­ne­bär sam­ti­digt att re­gi­men tar en risk, på­pe­kar Mi­chael Sah­lin.

– Väl­jer man att hål­la ett ny­val av de här skä­len, så drab­bas eko­no­min yt­ter­li­ga­re. Då är man tillbaka i val­fe­bern och den kraf­ti­ga po­la­ri­se­rings­ef­fekt som det le­der till. Tur­ki­et är in­ne i en väl­digt ska­kig tid, där om­värl­den dess­utom re­a­ge­rar med tyd­lig ky­la mot ett ode­mo­kra­tiskt till­stånd i lan­det, sä­ger han. He­le­na Nor­den­berg/tt

FOTO: AP/TT

Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.