Go­da ut­sik­ter för val­fläsk

Räk­na med mer peng­ar till po­li­sen, för­sva­ret, pen­sio­nä­rer­na och äldre­omsor­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Svensk eko­no­mi är stark och re­ge­ring­en lad­dar för en väl­fylld bud­get in­för valå­ret 2018.

Po­lis, för­svar, pen­sio­nä­rer och äldre­omsorg kan räk­na med mer peng­ar fram­ö­ver.

Svensk eko­no­mi väx­er snab­ba­re än de fles­ta Eu-län­ders, sys­sel­sätt­ning­en är re­kord­hög och ung­doms­ar­bets­lös­he­ten är den lägs­ta på 13 år.

– Vi har styr­kan och re­sur­ser­na nu för att vän­da den ökan­de otrygg­he­ten och de väx­an­de klyf­tor­na, sä­ger fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S).

Om in­te den glo­ba­la eko­no­min drab­bar Sve­ri­ge med obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar, så räk­nar fi­nans­mi­nis­tern med en väl­fylld stats­kas­sa med sto­ra över­skott de kom­man­de åren.

Jäm­fört med de två se­nas­te va­len så in­ne­bär det ett guldläge för fi­nans­mi­nis­ten för att få väl­jar­na på gott hu­mör 2018.

Re­ge­ring­en har re­dan lo­vat sänkt skatt för pen­sio­nä­rer näs­ta år. Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) upp­gav dess­utom ny­li­gen att trygg­he­ten har högs­ta pri­o­ri­tet, vil­ket in­ne­bär mer peng­ar till för­svar och po­lis.

Men det kan även bli flera väl­färds­sats­ning­ar i 2018 års bud­get, som ska pre­sen­te­ras i sep­tem­ber.

– Vi vill att fler ska an­stäl­las i äldre­omsor­gen, fler lä­ra­re, fler för­s­kol­lä­ra­re och vi vill gär­na se fler po­li­ser, sä­ger fi­nans­mi­nis­tern.

Hon läg­ger dock in en brask­lapp och hän­vi­sar till att re­for­mut­rym­met be­ror på hur eko­no­min ut­veck­las i verk­lig­he­ten. Mo­de­ra­ter­na an­ser att re­ge­ring­en ver­kar va­ra över­op­ti­mis­tisk i si­na eko­no­mis­ka pro­gno­ser jäm­fört med and­ras be­döm­ning­ar.

Ett vallöf­te från 2014 som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na än­nu in­te in­fri­at är höj­da barn­bi­drag.

– Vi job­bar na­tur­ligt­vis för att vi ska kun­na upp­fyl­la de sa­ker som vi gick till val på, sä­ger Mag­da­le­na An­ders­son.

Även sam­ar­bets­par­ti­et Väns­ter­par­ti­et har ett ord med i la­get. V:s eko­no­misk­po­li­tis­ka ta­les­per­son Ul­la An­ders­son vill se mer peng­ar till sjuk­vård, om­sorg och för­sko­la för fler an­ställ­da, bätt­re ar­bets­vill­kor och hög­re lö­ner.

Dess­utom an­ser V att re­ge­ring­en bor­de vå­ga hö­ja ka­pi­talin­komst­skat­ten och fas­tig­hets­av­gif­ten för de dy­ras­te vil­lor­na.

Men Mag­da­le­na An­ders­son har re­dan pro­blem med att få avi­se­ra­de skat­te­höj­ning­ar för 2018 ige­nom riks­da­gen. Op­po­si­tions­par­ti­er­na vill på oli­ka vis stop­pa flyg­skat­ten, de för­änd­ra­de så kal­la­de 3:12-reg­ler­na för små­fö­re­ta­ga­re och att fler ska be­ta­la stat­lig skatt. För­slag som nu är ute på re­miss.

– Vi kom­mer att åter­kom­ma med hur vi ska gå vi­da­re med för­sla­gen, sä­ger fi­nans­mi­nis­tern.

Sats­ning­ar kom­mer ock­så re­dan i år. Som ti­di­ga­re känt får för­sva­ret och po­li­sen till­skott. Det blir ock­så mer peng­ar till sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den, till ung­do­mars psy­kis­ka häl­sa, till för­loss­nings­vår­den och till kli­matåt­gär­der i det så kal­la­de kli­mat­kli­vet. Ma­ria Davidsson/tt

Pe­ter Wallberg/tt

100 mil­jo­ner kro­nor 700 mil­jo­ner kro­nor 500 mil­jo­ner kro­nor 500 mil­jo­ner kro­nor 500 mil­jo­ner kro­nor 500 mil­jo­ner kro­nor 1,3 mil­jar­der kr 1,1 mil­jar­der kro­nor 1 mil­jard kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.