Op­po­si­tio­nen gör tum­men ned: ”En falsk nöjd­het”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Op­po­si­tio­nen kri­ti­se­rar re­ge­ring­en för att skön­må­la och för att mis­sa re­form­till­fäl­let un­der hög­kon­junk­tu­ren.

– Vi ser en falsk nöjd­het, sa­de Mo­de­ra­ter­nas Ulf Kris­ters­son i riks­da­gens budgetdebatt.

Han kri­ti­se­ra­de re­ge­ring­en för att in­te ta klyf­tan på ar­bets­mark­na­den mel­lan in­ri­kes- och ut­ri­kes­föd­da på all­var.

–Var­för sä­ger re­ge­ring­en knappt ett ord i vår­pro­po­si­tio­nen om Sve­ri­ges en­skilt störs­ta ut­ma­ning, und­ra­de han.

Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) sva­ra­de att hon gläds åt al­la som är föd­da i Sve­ri­ge som kom­mer i arbete.

– Det in­ne­bär in­te att vi in­te be­hö­ver gö­ra mer för dem som kom­mit till Sve­ri­ge, sa­de hon och räk­na­de upp ut­bild­ning och sub­ven­tio­ne­ra­de an­ställ­ning­ar som ex­em­pel.

Kris­ters­son vil­le in­te ge re­ge­ring­en sär­skilt myc­ket er­kän­nan­de för att eko­no­min går bra. Det hand­lar mer om struk­tur­re­for­mer­na på 90-ta­let, välskött eko­no­mi un­der fi­nan­s­kri­sen, Al­li­an­sens bi­drags- och skat­te­re­for­mer, ex­pan­siv fi­nans­po­li­tik och ne­ga­tiv rän­ta samt den in­ter­na­tio­nel­la åter­hämt­ning­en, fram­höll han.

– Om man be­dri­ver en ex­pan­siv fi­nans­po­li­tik som vo­re det låg­kon­junk­tur i en hög­kon­junk­tur, fat­tas ba­ra att det går bra, sa­de Kris­ters­son.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na tyc­ker att våränd­rings­bud­ge­tens till­skott till för­loss­nings­vår­den, för­sva­ret och po­li­sen är i rätt rikt­ning men för li­tet.

– Vi kom­mer att ha myc­ket för­stärk­ning­ar på de of­fent- li­gan­ställ­da, sa­de par­ti­ets ta­les­per­son Oscar Sjöstedt (SD).

In­te hel­ler Cen­tern var nöjd med re­ge­ring­ens vår­bud­get.

– Vi står på top­pen av en bort­slö­sad hög­kon­junk­tur, sa­de par­ti­ets ta­les­per­son Emil Käll­ström i riks­da­gen.

Han fram­höll att Sve­ri­ge klyvs mel­lan de som har jobb och de som är ar­bets­lö­sa, mel­lan stad och lands­bygd, mel­lan in­föd­da och ny­an­län­da och ef­ter­lys­te re­for­mer på bå­de ar­bets­mark­na­den och bostads­mark­na­den.

– Re­ge­ring­en tar in­te i grun­den tag i des­sa struk­tu­rel­la pro­blem, sa­de Käll­ström.

Mag­da­le­na An­ders­son sva- ra­de att vad Cen­tern egent­li­gen me­nar är att lö­ner­na ska sän­kas och hy­ror­na hö­jas.

– Jag de­lar in­te den upp­fatt­ning­en. Vi be­hö­ver en bätt­re bo­stads­mark­nad och där­för har vi ett program för ökat byg­gan­de och vi ser att det byggs fler bo­stä­der, sa­de hon.

Krist­de­mo­kra­ter­nas Ja­kob Fors­smed ef­ter­lys­te re­for­mer på ar­bets­mark­na­den me­dan Li­be­ra­ler­nas Mats Pers­son lyf­te in­teg­ra­tions­pro­ble­men.

Samt­li­ga Al­li­ans­par­ti­er­na var­na­de ock­så för att re­ge­ring­ens pro­gno­ser är allt­för op­ti­mis­tis­ka när det gäl­ler sys­sel­sätt­ning och ar­bets­lös­het. Owe Nilsson/tt

TERROR. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na be­gär en så kal­lad ak­tu­ell debatt i riks­da­gen med an­led­ning av terror­då­det i Stock­holm den 7 april.

Par­ti­ets grupple­da­re, Mat­ti­as Karls­son, sä­ger i ett press­med­de­lan­de att at­tac­ken väc­ker många frå­gor.

”In­te minst hur det­ta kun­de ske med tan­ke på att gär­nings­man­nen skul­le ha ut­vi­sats långt ti­di­ga­re. Men en kanske än vik­ti­ga­re frå­ga är hur Sve­ri­ge bör age­ra för att mi­ni­me­ra ris­ker­na för att lik­nan­de terror­dåd ska kun­na ske igen.” (TT)

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Mo­de­ra­ter­nas eko­no­misk­po­li­tis­ke ta­les­per­son Ulf Kris­ters­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.