Rolf Her­mans­son nju­ter av li­vets go­da

80 ÅR 19 APRIL: HAR BYGGT UPP EN EGEN EKO­NO­MISKT STARK FÖRETAGSGRUPP Fram till mit­ten av maj nju­ter Rolf Her­mans­son av det be­hag­li­ga li­vet på frans­ka Ri­vi­e­ran.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - Le­na Berglund 010-471 53 63 ∙ le­na.berglund@hn.se

När vär­men bör­jar nå Sve­ri­ge, åter­vän­der han och Van­ja till Fal­ken­berg. Såklart. Hu­set i Fal­ken­berg köp­te Rolf, som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Ham­mar­plast, och hans fru Van­ja, re­dan för 50 år se­dan. En vik­tig or­sak till kö­pet var att det lig­ger 75 me­ter från ha­vet. En an­nan, att hust­run Van­ja är en Fal­ken­bergstjej.

– Vi träf­fa­des för 55 år se­dan på en dans på Chal­mers, vi har snart va­rit gif­ta i 54 år, be­rät­tar Rolf i ett mejl från fa­mil­jens hus i St Paul de Vence på frans­ka Ri­vi­e­ran.

ROLF SJÄLV ÄR upp­växt i Ti­bro och tog stu­den­ten i Sköv­de. Ef­ter en in­gen­jörsex­a­men på Chal­mers var han över­in­gen­jör på Morgårds­ham­mar in­nan han ha­de vd-jobb på tre oli­ka svens­ka verk­stads­fö­re­tag. Bland an­nat blev han vd för då­va­ran­de Lid­kö­pings Mek. Verk­stad (LMV), som var Lid­kö­pings störs­ta fö­re­tag med 800 an­ställ­da, och stan­na­de un­der 4 år.

1988 blev han egen fö­re­ta­ga­re med ut­veck­ling av kris­drab­ba­de fö­re­tag som spe­ci­a­li­tét. Han äg­de och drev även eg­na mind­re verk­stad­s­och fas­tig­hets­bo­lag.

NA­TUR­LIGT­VIS FANNS DET åsik­ter om fö­re­tags­dok­torn. Rolf me­nar att hans mål all­tid har va­rit att räd­da fö­re­tag, på frå­gan om det svå­ras­te han va­rit med om yr­kes­mäs­sigt sva­rar han:

– Att stå på verk­stads­gol­ven och in­for­me­ra de an­ställ­da att kanske 75-100 mås­te sä­gas upp för att fö­re­ta­get skall över­le­va. Duk­tigt folk, of­ta fa­mil­je­för­sör­ja­re med ibland mer än 25 år i fö­re­ta­get. Jag har gjort det många gång­er på verk­stads­golv runt om i Sve­ri­ge och det är li­ka job­bigt var­je gång. Men det är ock­så all­tid li­ka nöd­vän­digt för att räd­da fö­re­tag i svår eko­no­misk kris.

År 2000, 20 år ef­ter han slu­tat på LMV i Lid­kö­ping, åter­kom han som vd med upp­drag att om­struk­tu­re­ra fö­re­ta­get, som bytt namn till nu­va­ran­de Lid­kö­ping Machi­ne Tools (LMT).

Se­dan många år är Rolf sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Ham­mar­plast kon­cer­nen, där fa­mil­jen va­rit äga­re sen 1990. Kon­cer­nen leds av Rolfs barn Pet­ra och Ola samt svär­son och svär­dot­ter. Bo­la­gets hu­vud­in­rikt­ning i dag är me­di­cin­tek­nis­ka pro­duk­ter, bland an­nat till­ver­kas 800 mil­jo­ner me­di­cin­bä­ga­re var­je år. Men få är de svens­ka kök som in­te har åt­minsto­ne nå­gon pro­dukt av Ham­mar­plast. Det hand­lar om allt från skur­hin­kar till för­va­rings­box­ar och bal­kong­lå­dor. Och ja, Rolf kan be­rät­ta att det för­stås är li­ka­dant hem­ma hos ho­nom.

– Vi har mas­sor av bä­ga­re, box­ar, köks­red­skap, träd­gårds­pro­duk­ter ...

FÖR­U­TOM SITT IN­TRES­SE för fö­re­ta­gan­de har Rolf syss­lat myc­ket med sport. Det bör­ja­de med fot­boll, hand­boll och ten­nis. I ten­nis var han myc­ket ak­tiv, han spe­la­de un­der många år flera di­strikts­mäs­ter­skap i Ska­ra­borg, och det blev dess­utom en sä­song i mot­sva­ran­de elit­se­ri­en i ban­dy­klub­ben He­ros Ten­nissek­tion i Mo­gårds­ham­mar. Men nu­me­ra är det mest golf som gäl­ler, han är med­lem i Fal­ken­bergs golf­klubb. Vad är du mest stolt över, för­u­tom barn och fa­milj?

– Jag är mest stolt över att på 20 år från noll och ut­an eg­na peng­ar ha byggt upp en egen lön­sam och eko­no­miskt stark företagsgrupp, som har en ljus fram­tid un­der led­ning av vå­ra barn med si­na re­spek­ti­ve.

Bild: PRIVAT

HAR DET BRA. I stör­re de­len av sitt liv har Rolf va­rit bo­satt i Lid­kö­ping. Men se­dan åt­ta år är smult­ron­stäl­let i Fal­ken­berg, som han och Van­ja köp­te för 50 år se­dan, per­ma­nent bo­stad. Det här fo­tot togs på al­ta­nen för­ra sommaren.

Bild: PRIVAT

HÄR SKA 80-ÅRSDAN FI­RAS. Rolf och hans fa­milj köp­te bo­sta­den på Ri­vi­e­ran, för kli­ma­tets, ma­tens, och lä­gets skull. Det är nä­ra till Ri­vie­rastran­den, Can­nes, Nice, Ita­li­en, Al­per­na och re­san från Sve­ri­ge tar ba­ra 2,5 tim­mar med flyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.