Frö­ken Sve­ri­ge blev en tysk skå­de­spe­la­re

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Hon het­te en gång Pet­ra Hult­gren, var såpa­skå­dis och Frö­ken Sve­ri­ge. Nu he­ter hon Pet­ra van de Voort och bor i Tyskland. Men skå­de­spe­la­re är hon fort­fa­ran­de.

Det har med rast­lös­he­ten att gö­ra, sä­ger hon. Pet­ra van de Voort är en otå­lig själ och flyt­tar gär­na på sig. När kar­riä­ren gick i stå hem­ma i Sve­ri­ge flyt­ta­de hon ut­om­lands. Hon ha­de just lyc­kats gö­ra en roll i ett tyskt kri­mi­nald­ra­ma ut­an att kun­na ett ord av språ­ket – och film­bran­schen i Tyskland fram­stod plöts­ligt som en möj­lig­het.

– I och med att jag kla­ra­de av att spe­la den där förs­ta rol­len så fick jag en idé om att det här fak­tiskt skul­le kun­na fun­ka, jag mås­te ba­ra er­öv­ra språ­ket först.

Och­så­bör­ja­de­ett­nytt­ka­pi­tel i en kar­riär som bör­ja­de re­dan i ton­å­ren för Pet­ra, som först ställ­de sig fram­för ka­me­ran som mo­dell. 1995 skic­ka­de en pojk­vän in bil­der på hen­ne till täv­ling­en Frö­ken Sve­ri­ge, och Pet­ra blev kän­dis över en natt.

1990-TA­LET VAR DE svens­ka så­po­pe­ror­nas de­cen­ni­um och Pet­ra van de Voort som då het­te Pet­ra Hult­gren var en av stjärnorna. Först i Vän­ner och fi­en­der, se­dan i Vi­ta lögn­er. Ef­ter det bör­ja­de hon på Te­a­ter­hög­sko­lan i Stock­holm och ta­lar om den ti­den som gans­ka krä­van­de och job­big.

– Jag be­fann mig i pro­ces­sen av att ut­veck­la mitt ”in­stru­ment” och där kun­de jag ibland tviv­la på mig själv som sig bör i var­je kre­a­tiv pro­cess. Men det var oer­hört ut­veck­lan­de och jag har fått en bra grund.

DET VAR I Tyskland hon träf­fa­de sin hol­länds­ke ma­ke,

Bild: CHRISTOPH MANNHARDT

NY KAR­RIÄR. Ut­an att kun­na ett ord tys­ka på­bör­ja­de Pet­ra van de Voort (fö­re det­ta Hult­gren) en ny film­kar­riär i Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.