DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, möt­tes So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas le­da­re och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas le­da­re Jim­mie Åkes­son i en di­rekt­sänd debatt i TV4. Det var förs­ta året som riks­dags­par­ti­er­na möt­te SD i en debatt. Par­ti­le­dar­na stod som vän­tat långt ifrån varand­ra och de­bat­ten hand­la­de – ock­så som vän­tat – främst om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas hu­vud­frå­ga, in­vand­ring­en. * För 30 år se­dan, 1987, vi­sa­des det förs­ta av­snit­tet av tv-se­ri­en Simp­sons. Det sked­de i form av ett kort in­slag i The Tra­cey Ull­man Show. Des­sa teck­na­de små kor­ti­sar om den dys­funk­tio­nel­la fa­mil­jen i Spring­fi­eld gjor­de jät­te­suc­cé, och ska­pa­ren

fick snart ut­veck­la dem till en egen show på Fox. * För 50 år se­dan, 1967, hölls en omstridd folk­om­röst­ning i Frans­ka So­ma­li­land (nu­va­ran­de Dji­bou­ti). Be­folk­ning­en, främst be­stå­en­de av Folk­grup­per­na is­sa och afar, rös­ta­de om att för­bli en del av Frank­ri­ke. Ja-si­dan vann med 60 mot 40 pro­cent av rös­ter­na. En­ligt op­po­si­tio­nen ha­de frans­män­nen äg­nat sig åt val­fusk och våld­sam­ma kra­val­ler ut­bröt i hu­vud­sta­den. samt öv­rig per­so­nal. Ni är helt out­stan­ding. Så många fan­tas­tis­ka & skick­li­ga per­so­ner på en & sam­ma plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.