Pet­ra van de Voort (fd Pet­ra Hult­gren)

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MALIN EIJDE/TT

45 år den 21 april. Skå­de­spe­lers­ka. Bor och ar­be­tar i Tyskland där hon just nu är bio­ak­tu­ell i thril­ler­dra­mat ”Zazy”. Fö­re det­ta Frö­ken Sve­ri­ge. * Bor: Ham­burg. * Fa­milj: Man och två sö­ner, 5 * * fil­m­ar­be­ta­re även han. När hon blev gra­vid flyt­ta­de de ihop i Ham­burg, som nu­me­ra är de­ras bas. Och Pet­ra är ett le­van­de be­vis på att man kan er­öv­ra ett nytt språk även om man bör­jar från scratch vid 37 års ål­der.

– Ef­tersom jag ba­ra kom­mu­ni­ce­ra­de på eng­els­ka i bör­jan så gjor­de jag en pakt med min tys­ka vän­skaps­krets, att de mås­te sva­ra mig på tys­ka när jag sa­de nå­got. Jag har ge­nom­levt många kon­ver­sa­tio­ner där jag in­te har fat­tat någon­ting, och min man har fått sit­ta tolk på många mid­da­gar. Så det var hårt i bör­jan.

NU VÄX­ER HEN­NES sö­ner upp som två­språ­ki­ga med tys­ka som mo­ders­mål. Pet­ra van de Voort ar­be­tar ute­slu­tan­de inom tysk film och in­går bland an­nat i den fas­ta roll­be­sätt­ning­en i en av ZDF:S sto­ra kri­mi­nald­ra­ma­sats­ning­ar, med en film om året. Sam­ti­digt har hon va­rit med och grun­dat en li­ten te­a­ter­grupp, som ett led i ar­be­tet med sitt nya jobbspråk.

och 7 år.

HON SLI­TER HÅRT med si­na tys­ka tex­ter för att kun­na fort­sät­ta ut­ö­va sitt yr­ke. In­te minst för att hon läng­tar ef­ter att få stå på en te­a­ter­scen igen – ett mål att strä­va mot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.