Wil­le vill väl­ta FVBK

VOLLEYBOLL: FALKENBERGSCENTERN PÅ ”FEL” SI­DA NÄ­TET

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter -

Han var en av de ton­gi­van­de när Lin­kö­ping tog led­ning­en i Sm­se­ri­en ef­ter en tät 3–2-drabb­ning i Lin­kö­ping.

– El­va block, det var nog rekord för min del för sä­song­en, sä­ger den 205 långe cen­tern.

Wil­le ser fram emot sitt åter­be­sök i den gam­la hem­ma­hal­len och -sta­den.

– Det är väl ett halv­år sen vi möt­tes där i se­ri­en, sä­ger Wil­le.

DÅ VANN FVBK med 3–1 och tan­ken från hem­magäng­et är för­stås att gö­ra nå­got lik­nan­de nu.

– Vi be­hö­ver för­bätt­ra ser­ve­mot­tag­ning­en, han­te­ra de­ras flyt­ser­var bätt­re, sä­ger coachen Patrick Apa­ri­cio. Och na­tur­ligt­vis vill vi in­te ge Lin­kö­ping så många block­po­äng.

DE TUF­FA MAT­CHER­NA sli­ter för­stås på spe­lar­na, bå­de fy­siskt och men­talt.

– Det känns i krop­pen i dag, er­kän­ner Wil­le. Men det gör det sä­kert för al­la spe­lar­na.

Fun­de­ra själv över hur myc­ket rygg, ax­lar, ben och knän skul­le öm­ma om man, som hund­ra ki­lo Wil­le, gör ett hund­ra­tal hopp un­der en match.

PÅ SIN MERITLISTA sak­nar han ett se­ni­or-sm-guld. Det blev två sil­ver un­der ti­den i FVBK, in­nan proffsse­jou­rer­na i Bel­gi­en och Por­tu­gal. Namn: Wil­helm Nilsson.

Född: 17 feb­ru­a­ri 1994.

Po­si­tion: Cen­ter.

Längd: 205 cm.

Spi­ke-/block­höjd: Klub­bar:

– Det vo­re häf­tigt att vin­na med ett hel­svenskt lag. Det har väl in­te hänt på en mas­sa år, sä­ger Wil­le.

SJÄLV MINNS HAN sin förs­ta vol­ley­boll­match; när Fal­ken­berg föll med 13–15 i skil­je­set mot Hyl­te/halm­stad för tolv år se­dan.

– Då var jag väl 13 år och ha­de in­te ens bör­jat med volleyboll. Då var jag mitt­back i FFF:S pojklag.

Vol­ley­boll­kar­riä­ren gick spikrakt upp­åt. Nu är han lands­lags­man, med proffsru­tin, ba­ra 23 år gam­mal. Vem läg­ger då be­slag på Sm-ti­teln?

– Tja, det vo­re skönt om vi kan ta en and­ra ra­ka och skaf­fa oss ”match­bol­lar”. Men det lär bli grymt jämnt.

– Vi mås­te und­vi­ka dip­par som vi ha­de i and­ra set. Och gär­na sät­ta bätt­re press på FVBK i vår ser­ve, sä­ger Wil­le.

FVBK-COACHEN HAR FÖR­STÅS ock­så öns­ke­mål vad gäl­ler sitt lag:

– Vi pres­sa­de Lin­kö­ping in i kak­let i match ett. Det ska vi fort­sät­ta med, sä­ger Apa­ri­cio och öns­kar att Fvbk:ar­na ska kun­na han­te­ra Lin­kö­pings-bloc­ket bätt­re och även väs­sa ser­ve­mot­tag­ning­en.

Wil­le Nilsson kom­mer hem till Fal­ken­berg, men det är Lin­kö­ping som står på hans klubb­trö­ja. Den långe cen­tern tän­ker allt­så för­sö­ka put­ta ner sin mo­der­klubb från Sm-tro­nen.

FAL­KEN­BERGS SPIKER JE­AN Pra­do Sil­va tving­a­des av­bry­ta i Lin­kö­ping, se­dan han lan­dat snett ef­ter ett hopp.

– Det är ing­en frak­tur, mer nå­got mus­ku­lärt. Sil­va trä­na­de in­te i dag, vi tes­tar ho­nom un­der tis­da­gens ti­di­ga trä­ning, sä­ger Fal­ken­berg coach.

MADISON HAYDEN FICK er­sät­ta Sil­va i slu­tet av förs­ta Sm-fi­na­len.

– Där har vi en hung­rig och fräsch spe­la­re, på­pe­kar Apa­ri­cio.

Bild: SI­MON HASTEGÅRD

BOLLSÄKER. Wil­le Nilsson kom­mer tillbaka till sin hem­ma­hall, men har nu mo­der­klub­ben FVBK som mot­stån­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.