”Vill du sat­sa så får du sli­ta”

FOT­BOLL: TRE RÖS­TER FRÅN BÖLJANS MOT­STÅN­DA­RE En tro­tjä­na­re i Norr­land, en små­ländsk skyttedrott­ning som har nob­bat an­bud från Da­mall­svens­kan – och en han­dels­stu­dent med röt­ter­na i Dero­me BK. Visst finns det pro­fi­ler även i Eli­tet­tan.

Hallands Nyheter - - Sporten - Mat­ti­as Nilsson 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nilsson@hn.se

Böl­jan har kla­rat av sin pre­miär, men flera lag står på tur. Men vad är det egent­li­gen som vän­tar? Finns det stjärn­glans även i Sve­ri­ges and­ra­di­vi­sion? HN hit­ta­de tre rös­ter och vi bör­jar i norr.

Som 16-åring fick Emma Åberg Zing­mark kän­na på het­luf­ten i Sve­ri­ges då he­tas­te lag, Umeå IK.

– Det var Mar­tas sista år i klub­ben och vi ha­de Han­na Ljung­berg, Elai­ne, Fri­da Öst­berg och Ma­de­lai­ne Ed­lund i la­get. Det var gans­ka tufft för mig att gå från di­vi­sion 3 till all­svens­kan. Men jag ha­de trä­nat med dem un­der hös­ten så jag viss­te vad som kom­ma skul­le. Än­då fick man ac­cep­te­ra att man var sämst i la­get, sä­ger Emma Åberg Zing­mark och skrat­tar åt min­net.

bra de­butår för

2008 BLEV ETT hen­ne:

– Jag har ett Sm-guld, men det var sista sväng­en. Nu är det ba­ra jag som är kvar från det la­get, men då var man gans­ka bort­skämd och tog det li­te för gi­vet.

I hös­tas åk­te stor­la­get ur Da­mall­svens­kan – för förs­ta gång­en på 20 år. Men i Umeås ny­byg­ge har Emma Åberg Zing­mark en vik­tig roll som ka­rak­tärs­spe­la­re.

– I grund och bot­ten är jag väl fort­fa­ran­de mig själv, men jag har bör­jat ana­ly­se­ra mer hur jag spe­lar. Förr kanske man var li­te mer na­iv i sitt spel­sätt. I dag är man mer med­ve­ten om si­na bris­ter och styr­kor.

Om­sätt­ning­en i UIK har va­rit stor.

STJÄRNOR SOM Jenny Hjol­man, Han­na Folkesson och Lina Hur­tig är bor­ta.

I stäl­let li­tar man på duk­ti­ga ta­lang­er från klub­bens F19-lag.

– La­get är verk­li­gen jät­te­jämnt och det blir vår styr­ka i år. Det kom­mer bli omöj­ligt att ta ut en star­tel­va, sä­ger Åberg Zing­mark, med num­mer 100 på trö­jan, vil­ket är klub­bens ål­der och bärs av den spe­la­re som va­rit i la­get längst. Kän­ner ni press just på grund av att ni he­ter Umeå IK?

– Svårt att sä­ga. Vårt namn kom­mer nog väga in en del, li­te som Mo­do Hoc­key, ett forn­ti­da jät­te­lag. Det kan va­ra en för­del att vi får re­spekt ba­ra för att vi he­ter det vi he­ter. Men de and­ra la­gen kom­mer ock­så va­ra ex­tra tag­ga­de när de mö­ter oss, det mås­te vi va­ra be­red­da på, sä­ger Emma Åberg Zing­mark.

I Bre­da­ryd har Anna An­ve­gård en vi­lo­dag. Hon bor i fa­mil­je­hem­met, en dryg tim­me från Väx­jö. 19-åring­en som blir 20 i maj sat­te ett or­dent­ligt av­tryck un­der sitt förs­ta år i Eli­tet­tan med Väx­jö DFF. 30 mål och vinst i he­la se­ri­ens skyt­te­li­ga gav för­stås eko än­da upp till Da­mall­svens­kan.

– Jo, jag ha­de an­bud, men jag val­de att stan­na ett år till i al­la fall. Jag trivs, och har ut­veck­lats bra un­der de två år jag va­rit här, sä­ger Anna An­ve­gård som året in­nan i Väx­jö nä­ta­de 27 gång­er.

OCH NEJ AN­VE­GÅRD har in­te glömt kval­mat­cher­na mot Böl­jan:

– 3–0 bor­ta och 6–0 hem­ma. Skönt att vi vann. Jag tyc­ker vi var det bätt­re la­get. Det såg man på re­sul­ta­tet ock­så

Som ny­kom­ling i Eli­tet­tan bör­ja­de dock Väx­jö knac­kigt. La­get tog ”ba­ra” sju po­äng på de åt­ta förs­ta mat­cher­na. Se­dan ra­da­de man upp en svit på 18 för­lust­fria om­gång­ar.

– Vi änd­ra­de li­te i vår upp­ställ­ning. Vi gjor­de väl­digt myc­ket mål fram­åt, men vi släpp­te in för myc­ket ock­så. Så när vi sat­te de­fen­si­ven så lös­te det sig, sä­ger Anna som skic­kar en pass­ning till Böl­jan:

– Ba­ra för att man är ny­kom­ling be­ty­der det in­te att man kan slå al­la lag i se­ri­en. Det vi­sa­de vi tyd­ligt för­ra året.

*** Även Sa­ra Nilsson hoppas få nä­ta un­der sä­song­en. Det är tre år se­dan hon läm­na­de Valinge Dero­me. Och nu ef­ter två sä­song­er med Jitex (varav den förs­ta i Eli­tet­tan) har hon bytt till Kungs­bac­ka DFF.

– Jag triv­des med la­get och allt runt om­kring i Jitex, men jag vil­le ta chan­sen att spe­la på en hög­re nivå, sä­ger Sa­ra Nilsson som haft be­kym­mer med en me­nisk på för­sä­song­en men är på väg tillbaka.

– Jag spe­la­de 45 mi­nu­ter som längst för två vec­kor se­dan, men är väl in­te rik­tigt där än, er­kän­ner hon.

Sa­ra är en of­fen­siv spe­la­re, som kan an­vän­das bå­de i an­fal­let och på mitt­fäl­tet.

– Jag är en an­nan sorts spe­la­re nu, mer själv­sä­ker. Sam­ti­digt kom­mer man till ett nytt lag och kon­kur­ren­sen i Kungs­bac­ka är hög. Det är in­te lätt att ta en plats, men det viss­te jag. Det är än­då värt att tes­ta för att ut­veck­las. Vad har du för koll på Böl­jan?

– Jag har spe­lat med Jas­mi­ne Strandberg, och även med Matilda Jo­hans­son i Hal­lands­la­get. Det känns ju som de får hjälp ut­i­från och får re­sur­ser för att kun­na sat­sa. Se­dan är det klart, förs­ta året är all­tid tufft. Det är stor skill­nad på di­vi­sion 1 och Eli­tet­tan, men jag tror är­ligt att de kan kla­ra sig.

När Sa­ra ham­na­de i Jitex så tog hon en li­te an­norlun­da väg.

– Jag blev in­lå­nad till Got­hia Cup och vi vann med Jitex F19. Se­dan fick jag en för­frå­gan från dam­la­get. Jitex viss­te att de skul­le åka ur Da­mall­svens­kan, men jag bör­ja­de så smått trä­na med dem. Det här kan bli Nils­sons sä­song. – Om jag får va­ra ska­de­fri så hoppas jag att jag kan ut­veck­las.

HEN­NES VAR­DAG SKIL­JER sig in­te ba­ra för att hon bytt klubb.

– Jag plug­gar på Han­dels­hög­sko­lan i Gö­te­borg och skri­ver kan­di­datupp­sats. Se­dan job­bar jag på som­rar­na, men in­te myc­ket. Ge­ne­rellt inom dam­fot­bol­len är det tufft. Vill du sat­sa så får du sli­ta. Och är det långt till bor­t­a­match så får man ta med sig och plug­ga på bus­sen. Hon fort­sät­ter: – Al­la i la­get job­bar el­ler plug­gar, el­ler gör bå­de och. Det finns ing­en som le­ver på ba­ra fot­boll - just nu.

Även om Sa­ra läg­ger myc­ket tid åt sin kä­ra sport, vill hon in­te an­vän­da or­det ”off­ra”.

– Det finns ju jät­te­många gre­jer man kun­de gö­ra i stäl­let, men om fot­boll är det som jag helst vill hål­la på med, så är det ba­ra så...

STJÄRN­GLANS. När Emma Åberg Zing­mark de­bu­te­ra­de i UIK gjor­de Mar­ta sitt sista år i klub­ben. Men de har även mötts på se­na­re år, här i en match mel­lan Umeå och FC Ro­sen­gård.

TRO­TJÄ­NA­REN. Stor­klub­ben Umeå IK vann sitt se­nas­te Sm-guld 2008. Den en­da­spe­la­ren som är kvar från det la­get är på­dri­va­ren Emma Åberg Zing­mark. Hon är den som spe­lat längst och bär där­för tröj­num­mer 100, vil­ket är klub­bens ål­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.