Grön­borg hoppas på Lun­dqvist

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS WAL­LIN TT

Nya Nhl-för­stärk­ning­ar är på in­gång. Dess­utom för Tre Kro­nors för­bunds­kap­ten Ri­kard Grön­borg en di­a­log med Frölun­das Jo­el Lun­dqvist. – Just nu be­hö­ver han vi­la upp sig li­te, sä­ger Grön­borg.

I slu­tet av vec­kan, fre­dag och lör­dag, vän­tar bor­t­a­lands­kam­per mot Vi­tryss­land. Det är två mat­cher som är en del av Ri­kard Grön­borgs arbete med att få fram ett Vm-lag. En pus­sel­bit i lag­byg­get kan va­ra Jo­el Lun­dqvist, vars Frölunda för­lo­ra­de i Sm-se­mi­fi­na­len mot Brynäs.

OM 35-ÅRING­EN FÖL­JER med till Köln, Tyskland, be­stäms se­na­re un­der vec­kan.

– Vi har pra­tat och dis­ku­te­rat med Jo­el och just nu be­hö­ver han vi­la upp sig li­te, sä­ger Grön­borg.

– Jo­el tar så­dant fan­tas­tiskt le­dar­skap i Frölunda och är otro­ligt be­svi­ken just nu. Han mås­te få li­te tid att an­das, och se­dan får vi ta ett be­slut. Han har in­te sagt nej till vå­ra för­fråg­ning­ar, ut­an ba­ra sagt att vi ska pra­ta li­te se­na­re.

Vid si­dan av frå­ge­teck­net kring Jo­el Lun­dqvist räk­nar Grön­borg med po­si­ti­va be­sked från två, tre Nhl-spe­la­re.

I DAGS­LÄ­GET ÄR det Oli­ver Ekman Larsson, Ari­zo­na, Ro­bin Leh­ner, Buf­fa­lo samt Co­lo­ra­do­du­on Carl Sö­der­berg och Gabri­el Lan­de­skog som är ak­tu­el­la för spel i VM, som av­görs i Tyskland och Frank­ri­ke den 5–21 maj.

– Vi kom­mer nog, inom de när­mas­te 24 tim­mar­na, att få re­da på hur många spe­la­re till som kan an­slu­ta. Men vi kan in­te gå ut med nam­nen in­nan vi har fått ”re­le­a­sen”, sä­ger Grön­borg.

– Se­dan ska vi ta någ­ra svå­ra be­slut un­der vec­kans gång. Det är ju spe­la­re som mås­te läm­na när vi får in nya.

Bil­der: JO­NAS EK­STRÖ­MER

LO­VAN­DE. Blott 17-åri­ge Rasmus Dah­lin kan bli den tred­je yngs­te de­bu­tan­ten i Tre Kro­nor ge­nom ti­der­na.

FORMAR LA­GET. Grön­borg vill få med Jo­el Lun­dqvist i sin Vm-trupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.