”Det har va­rit en rik­tigt häf­tig sä­song”

De yngs­ta de­bu­tan­ter­na

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS WAL­LIN TT

Hans pri­mä­ra mål­sätt­ning var att ta plats i Frölun­das J20-lag. Nu är 17-åri­ge Rasmus Dah­lin ak­tu­ell för Tre Kro­nors Vm­trupp. – Det har va­rit en rik­tigt häf­tig sä­song, sä­ger han.

Rasmus Dah­lin ha­de svårt att för­stå vad som pre­cis ha­de hänt. Vad var det egent­li­gen som Put­te Köhler, team ma­na­ger i Tre Kro­nor, sa­de i te­le­fon­sam­ta­let som av­bröt mid­da­gen?

Först ef­ter någ­ra da­gar för­stod Frölun­das 17-åri­ge back vad som ha­de ut­spe­lat sig vid si­dan av mat­bor­det.

Ef­ter yt­ter­li­ga­re ett par da­gar var han på plats i Ho­vet i Stock­holm och tog si­na förs­ta skär som en av spe­lar­na i för­bunds­kap­ten Ri­kard Grön­borgs lands­lag.

– Man har ju haft någ­ra ido­ler som har sut­tit där in­ne, sä­ger Dah­lin och vinklar blic­ken mot om­kläd­nings­rum­men.

– Det här är helt sjukt. Det här trod­de jag verk­li­gen in­te.

IFK Bo­fors-bac­ken var 16 år, 1 må­nad och 17 da­gar när han de­bu­te­ra­de i Tre Kro­nor den 20 no­vem­ber 1960.

RASMUS DAH­LIN IN­LED­DE sä­song­en med Frölun­das J18-lag. Ef­ter en match där fick han ta kli­vet upp till J20, och från den stun­den hand­la­de sä­song­en ba­ra om att ta en or­di­na­rie plats i trup­pen. Det vi­sa­de sig bli myc­ket mer än så. Spel i J20 blev spel i A-la­get och ef­ter sta­bi­la in­sat­ser i SHL fick han en plats i Ju­niorkro­nor­nas lag till Vm-slut­spe­let i Ka­na­da, där han blev Sve­ri­ges yngs­te Jvm-spe­la­re nå­gon­sin.

Och ef­ter Frölun­das sorti i slut­spe­let är bac­ken nu med i trup­pen till dub­bel­lands­kam­per­na mot Vi­tryss­land – och där­med är han även ak­tu­ell för Vm-spel med Tre Kro­nor i bör­jan av maj.

– Jag har in­te tänkt den tan­ken än, vil­ket jag tror är po­si­tivt. Jag har ba­ra trum­mat på och det har rull­lat på dag för dag. Jag har fak­tiskt in­te stan­nat upp och tänkt än. Det blir väl nå­got jag får gö­ra ef­ter sä­song­en, sä­ger Dah­lin. Ri­kard Grön­borg: – Visst är det en säll­synt re­sa men vi kol­lar in­te i pas­sen när spe­lar­na är föd­da. Vi för­sö­ker ta de spe­lar som vi är in­tres­se­ra­de av. Om vi ser nå­got unikt mås­te vi se hur de spe­lar­na är in­ter­na­tio­nellt, sä­ger han.

– Vi ser fram emot att se Rasmus på den här ni­vån och gö­ra de här gre­jer­na, de uni­ka egen­ska­per­na som han har, på in­ter­na­tio­nell nivå.

GRÖN­BORG OCH DE and­ra i Tre Kro­nors le­darstab har fast­nat för Dah­lins of­fen­si­va spel, fram­för allt för­må­gan att gö­ra det där lil­la ex­tra som i sin tur kan va­ra skill­na­den på vinst el­ler för­lust.

– Det är of­ta det som av­gör mat­cher, och vi gil­lar så­da­na spe­la­re. Vi gil­lar hans upp­si­da, den som han har vi­sat un­der he­la sä­song­en med Frölunda. Jag tyc­ker att han he­la ti­den har ta­git steg i sitt spel på se­ni­or­ni­vå, sä­ger Grön­borg.

För Rasmus Dah­lin, som vid spel * Ru­ne Lun­dqvist, född den 11 ju­li 1916.

Spe­la­de för Stock­holms IF. Gjor­de de­but i Tre Kro­nor mot Fin­land den 18 feb­ru­a­ri 1933, när han var 16 år, 7 må­na­der och 7 da­gar. * Rasmus Dah­lin, född den 13 april 2000.

Frölun­da­bac­ken är ut­ta­gen i Tre Kro­nors trupp till mat­cher­na mot Vi­tryss­land den 21 och 22 april. Kom­mer att va­ra 17 år och 8 da­gar när den förs­ta mat­chen spe­las. Käl­la: Svens­ka ishoc­key­för­bun­det. mot Vi­tryss­land kan bli den tred­je yngs­ta de­bu­tan­ten nå­gon­sin i Tre Kro­nor, hand­lar den när­mas­te ti­den ba­ra om att ta da­gar­na som de kom­mer. Han vill in­te tän­ka på VM i Frank­ri­ke och Tyskland som in­leds den 5 maj.

– Man vet ju ald­rig. Jag får se vad som hän­der men jag är väl­digt för­vän­tans­full över vad som kom­ma skall.

OVAN TRÖ­JA. Frölun­das ton­å­ring i Tre Kro­nors fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.