En­ri­que vå­gar tro på ett nytt mi­ra­kel

Hallands Nyheter - - Sporten - HEN­RIK SKIÖLD TT

Mot al­la odds gick det mot Pa­ris SG. Går det igen? Bar­ce­lo­na hoppas på ett nytt mi­ra­kel i Cham­pi­ons Le­a­gue – och den här gång­en med hjälp av mas­sor­na på läk­tar­na. – Om vi gör förs­ta må­let kom­mer Camp Nou gö­ra det and­ra och det tred­je kom­mer av sig självt, sä­ger trä­na­ren Lu­is En­ri­que.

Får han rätt är i så fall Ju­ven­tus för­språng från det förs­ta kvarts­fi­nal­mö­tet i Tu­rin ut­ra­de­rat, ställ­ning­en 3–3 och för­läng­ning vän­tar.

Men En­ri­que hoppas på mer än så.

Han vill se en upp­rep­ning av den hi­sto­ris­ka vänd­ning­en i åt­ton­dels­fi­na­len mot Pa­ris SG. Då kom frans­män­nen med 4–0 i ryg­gen från förs­ta mö­tet på Parc des Prin­ces och gjor­de dess­utom det så vik­ti­ga bor­t­a­må­let. Bar­ce­lo­na var pis­kat att gö­ra sex mål och ing­en har väl glömt de fe­no­me­na­la slut­sce­ner­na när den ma­ka­lö­sa vänd­ning­en lyc­ka­des. På någ­ra mi­nu­ter gick Bar­ce­lo­na från 3–1 till 6–1.

– Vårt mål är att gö­ra fem mål. Vi mås­te at­tac­ke­ra, at­tac­ke­ra, at­tac­ke­ra. Och när vi vi­lat ett tag bör­jar vi at­tac­ke­ra igen, sa­de En­ri­que på press­kon­fe­ren­sen in­för ons­dags­kväl­lens re­tur.

Hem­ma mot Pa­ris SG läm­na­de en och an­nan Camp Nou i för­tid och mis­sa­de upp­lös­ning­en. Nå­got lik­nan­de vill En­ri­que in­te se den här gång­en.

Han väd­jar till fansen att stan­na tills slut­sig­na­len lju­der.

– Jag hoppas att de in­te går i 80:e mi­nu­ten. Vi kom­mer att för­sö­ka he­la vägen fram till slu­tet. De som upp­lev­de kväl­len mot PSG kom­mer att få en ny möj­lig­het att nju­ta av en hi­sto­risk till­dra­gel­se. Vi mås­te stå ena­de fram till 95:e mi­nu­ten.

En­ri­que, som slu­tar i klub­ben ef­ter den här sä­song­en, får tillbaka Ja­vi­er Ma­sche­ra­no och Ser­gio Bus­quets till re­tu­ren mot Ju­ven­tus.

”Vårt mål är att gö­ra fem mål. Vi mås­te at­tac­ke­ra, at­tac­ke­ra, at­tac­ke­ra. Och när vi vi­lat ett tag bör­jar vi at­tac­ke­ra igen.”

LU­IS EN­RI­QUE Trä­na­re, Bar­ce­lo­na

Arkivbild: MANU FERNANDEZ

NY UT­MA­NING. Så här glad, som ef­ter 6–1 mot Pa­ris SG, hoppas Lu­is En­ri­que bli igen. Han tror och hoppas att Bar­ce­lo­na kan vän­da 0–3 i kvarts­fi­nal­re­tu­ren mot Ju­ven­tus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.