Svårt att hål­la fo­kus för Dort­mund­spe­la­re

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Vec­kan ef­ter bomb­dra­mat har in­te va­rit lätt för Dort­munds fot­bolls­spe­la­re. Och nu vän­tar re­tur­mö­tet mot Mo­naco i Cham­pi­ons Le­a­gue. – Frå­gan är hur vi ska kun­na fo­ku­se­ra på mat­chen, sä­ger trä­na­ren Thomas Tuchel.

På väg från ho­tel­let till mat­cha­re­nan i Dort­mund ex­plo­de­ra­de tre spräng­ladd­ning­ar runt Dort­munds spelar­buss. Bac­ken Marc Bart­ra ska­da­de han­den och tving­a­des till ope­ra­tion och hans lag­kam­ra­ter choc­ka­des.

Mat­chen mot Mo­naco flyt­ta­des fram en dag, till ons­dag i för­ra vec­kan, och då vann Mo­naco med 3–2. Tuchel var kri­tisk till att mat­chen spe­la­des så nä­ra in­på hän­del­sen.

DORT­MUNDS MÅL­VAKT Ro­man Bür­ki sä­ger att hän­del­sen i för­ra vec­kan ta­git ho­nom hårt.

– Jag vak­nar upp skräck­sla­gen var­je natt och kan in­te som­na om, sä­ger han till tid­ning­en Der Bund, och be­rät­tar att spe­lar­na får psy­ko­lo­giskt stöd ge­nom klub­ben.

– Och fot­bol­len är som te­ra­pi, jag är glad att ha nå­got att fo­ku­se­ra på. I lör­dags vann Dort­mund li­ga­mat­chen mot Frank­furt med 3–1. En vik­tig se­ger med tan­ke på Cham­pi­ons Le­a­gue-re­tu­ren mot Mo­naco. – Vi tror på oss själ­va, sä­ger för­sva­ra­ren So­kra­tis Pa­pas­tatho­pou­los. An­falls­stjär­nan Mar­co Reus har va­rit lår­ska­dad och var in­te med på bus­sen som bombska­da­des. I lör­dags gjor­de han en lyc­ko­sam come­back, med mål, och får ta ett stort of­fen­sivt an­svar i mat­chen i Mon­te Car­lo.

”Jag vak­nar upp skräck­sla­gen var­je natt och kan in­te som­na om”

RO­MAN BÜR­KI Mål­vakt, Dort­mund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.