Rö­ran­de om ex­i­lens vill­kor

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN GUN­NARS­SON kul­tur@hn.se

BOKRECENSION

THEODOR KALLIFATIDES Än­nu ett liv (Bon­ni­ers)

En för­fat­ta­re med skriv­kramp som skri­ver en bok om att han har skriv­kramp. Är in­te det en pa­ra­dox? Kan han skri­va el­ler in­te? Pa­ra­dox­en be­kym­rar dock in­te Theodor Kallifatides, som i sin nya bok ”Än­nu ett liv” be­skri­ver hur han vid 77 års ål­der bör­jar kän­na att vatt­net ur Hip­po­kre­nes käl­la (den lit­te­rä­ra in­spi­ra­tio­nens my­to­lo­gis­ka ur­sprung) bör­jat si­na.

HAN STÄNG­ER sitt mång­å­ri­ga ar­bets­rum, och till­va­ron känns vil­sen. Arbete är li­vets me­ning, my­ten om Si­sy­fos hand­lar in­te om straff ut­an om be­lö­ning. Så åter­vän­der Kallifatides än­nu en gång till sitt Athen, plå­gat av skuld­kris och flyk­ting­kris, och vips så har han mas­sor att skri­va om. Och pen­nan ve­kar in­te lö­pa trö­ga­re än förr, Kallifatides omiss­känn­li­ga stil och till­tal ly­ser ige­nom på var­je rad.

Först re­so­ne­rar han om ytt­ran­de­fri­het apro­på at­ten­ta­tet mot Char­lie Heb­do, och hal­kar en­ligt min åsikt re­jält snett. Men se­dan kom­mer han åter­i­gen in på ex­i­lens vill­kor, i syn­ner­het för­hål­lan­det till det läm­na­de mo­ders­må­let, och då blir det ge­nast fa­sci­ne­ran­de igen. Re­so­ne­mang­en om det svens­ka sam­häl­lets för­fall, från an­svars­ta­gan­de folk­hem till ny­li­be­ra­la pa­jas­kons­ter, är ock­så in­bju­dan­de för den som de­lar hans åsik­ter.

Käns­lan av främ­ling­skap över­ger ald­rig den som läm­nat sitt hem­land. Men främ­ling­skap kan ock­så drab­ba den som kän­ner att hem­lan­det har läm­nat ho­nom. Oav­sett om det är det nya Sve­ri­ge, el­ler om det är ett Gre­kland i akut kris. Ett liv i ett främ­man­de land gör att hem­lan­det ald­rig är det­sam­ma vid ett åter­vän­dan­de. Att kän­na sig som främ­ling i sitt eget land är en otäck upp­le­vel­se för vem som helst.

SLUT­LI­GEN ÄR DET i språ­ket som Kallifatides åter­får skriv­för­må­gan. Det vill sä­ga det gre­kis­ka språk han slu­tat skri­va på för länge se­dan, men nu åter­får. Allt­sam­mans är myc­ket rö­ran­de.

Bild: CAROLINE AN­DERS­SON

THEODOR KALLIFATIDES.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.