Chris från Hyl­te­bruk är med i Vi­king­ar­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - 010-471 51 33 pk@hn.se

Det märks att Vi­king­ar­na har sålt 11 mil­jo­ner plat­tor och är ett av Sve­ri­ges störs­ta band ge­nom ti­der­na.

I kväll har Nya Vi­king­ar­na re­le­a­se­fest för al­bu­met ”Kram­goa lå­tar 30” i Stock­holm. – Det känns bra att fö­ra ar­vet vi­da­re, sä­ger Chris Andersen, ny gi­tar­rist som har röt­ter­na i Hyl­te­bruk.

Jag får tag i Chris i hem­met i Sig­tu­na, strax norr om Stock­holm, där han bor med sin fa­milj se­dan 12-13 år.

– Det pas­sar bra med en mind­re stad, när man är upp­växt i Hyl­te­bruk. Jag är ing­en stor­stads­grabb.

36-åri­ge Chris har be­fun­nit sig på mu­siksce­nen än­da se­dan ton­å­ren.

– I Hyl­te spe­la­de jag med dans­ban­det To­night och det gick så bra att jag hop­pa­de av sko­lan. Se­na­re har jag tur­ne­rat med San­nex i många år, be­rät­tar Chris som även blev tia i ”Idol” 2010.

CHRIS ANDERSEN

DÄR EF­TER HAR han fort­satt fri­lan­sa och upp­trä­da i oli­ka sam­man­hang och för­ra året er­bjöds han att spe­la med Nya Vi­king­ar­na, en nystart för ri­kets störs­ta dans­band nå­gon­sin (som la­des ner 2004).

– Det var hek­tiskt i hös­tas. Vi åk­te till Memp­his och spe­la­de in vårt al­bum i Sun-stu­di­on, men de se­nas­te må­na­der­na har det va­rit lug­na­re, sä­ger Chris.

Nya Vi­king­ar­na be­står av tre ve­te­ra­ner – Jo­han Norgren, Erik Lihm och Kenth An­ders­son – och tre ny­kom­ling­ar: Chris, sax­o­fo­nis­ten Mar­tin Lin­dqvist och sång­a­ren, El­vi­si­mi­ta­tö­ren Kenneth Wahl­berg.

DET ÄR HAN som har den tunga rol­len att er­sät­ta le­gen­da­ren Chris­ter Sjögren.

– Chris­ter gäs­tar oss ibland och man kan verk­li­gen märka vil­ken be­ty­del­se en sång som ”Le­en­de, guld­bru­na ögon” får för publi­ken, när han sjung­er den, sä­ger Chris. Många åhö­ra­re kan väl tex­ten ut­an­till?

– Ja, oav­sett ål­der, och det gäl­ler många lå­tar. Det märks att Vi­king­ar­na har sålt 11 mil­jo­ner plat­tor och är ett av Sve­ri­ges störs­ta band ge­nom ti­der­na. Vi spe­lar för­stås klas­si­ker­na men även nya sång­er.

Chris kan se fram mot en som­martur­né med många spel­ning­ar vid stads­fes­ter och fes­ti­va­ler.

– Vi ska bland an­nat va­ra med vid Pe­a­ce & Lo­ve i Bor­länge, och vi åker till Nor­ge, Dan­mark och Fin­land. Vi­king­ar­na är po­pu­lä­ra i he­la Nor­den. Kom­mer ni till Hal­land?

– Så vitt jag vet är ing­et klart i dags­lä­get. Men det vo­re kul.

Det sä­ger Chris Andersen som, för­u­tom Vi­king­ar­na, fort­sät­ter att fri­lan­sa och spe­la med and­ra mu­si­ker, på scen och ski­va.

I maj släp­per han so­lo­sing­eln ”Ung och dum”.

– Den är pro­du­ce­rad av An­ders Hansson som även rat­ta­de ”Kram­goa lå­tar 30” när vi spe­la­de in i USA. Jag har länge haft ett so­lo­pro­jekt på gång och nu föll al­la bi­tar på plats, sä­ger Chris. Du spe­lar med Vi­king­ar­na, and­ra ar­tis­ter och so­lo. Du har fru, tre hem­ma­va­ran­de barn – och en 17-årig son i Hyl­te – och dess­utom ett ci­vilt hel­tids­jobb vid en fir­ma som bland an­nat dis­tri­bu­e­rar Gib­son­gi­tar­rer. Hur hin­ner du?

– Det går bra, och jag har för­stå­en­de che­fer på fir­man som in­ser mark­nads­vär­det i att ha en an­ställd som spe­lar med Vi­king­ar­na. De sä­ger ”kör så länge du or­kar”.

PER KÅGSTRÖM

Bild: ÖYVIND LUND

NYGAMMAL SEXTETT. Det­ta är de Nya Vi­king­ar­na: Chris Andersen från Hyl­te­bruk sit­ter med sin gi­tarr i mit­ten i bak­re ra­den, om­gi­ven av Erik Lihm och Mar­tin Lin­dqvist. I främ­re ra­den Jo­han Norgren, Kenneth Wahl­berg och Kenth An­ders­son. I kväll har ban­det re­le­a­se­fest på Gol­den hits i Stock­holm.

Bild: RICKARD L ERIKS­SON

TUNG ROLL. El­vi­si­mi­ta­tö­ren Kenneth Wahl­berg har ta­git över sång­mik­ro­fo­nen ef­ter Chris­ter Sjögren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.