Kloc­kan tic­kar för fil­mar­vet

: r di ali a FILM: MÅNGA RUL­LAR SOM SKA BEVARAS FÖR FRAM­TI­DEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

tills om­kring5

FHi

av di­a­go­na­le(1925)

av

av kal­lar mods Jan Lin­dqvist bor­ta och

ne

det fat­tats be­slut tit­lar som ga­ran­te­rat inom ra­men pro­jekt på­går

it,

dblom

the mov e

ha­gen

och

patras­ket en som­mar

mor­san och po­li­sen (1999) av

it­ler och

ch

* * * De * är ett ur­val: Vi­gen Svens­ka fram 2018. Gustaf (1940)

(1945) Ing Mai Victor Schamul Bergm (1976) (1977) Rö­var­dot­ter å jor­den Vil­da Yl­va-li

Söströ av Has­se Stefan Ma­ri­an­ne

Las­se Ta (1987) 2001) 400 än tam

Den ana­lo­ga filmens tid är ute. I prin­cip al­la bi­o­gra­fer i lan­det är nu di­gi­ta­li­se­ra­de och nya fil­mer görs med di­gi­ta­la ka­me­ror av näs­tan al­la. I Svens­ka filmin­sti­tu­tets fil­mar­kiv lig­ger gam­la 35-mmko­pi­or i tryggt för­var i mi­nus sex gra­der. Där kan de lig­ga i hund­ra­tals år. Men vem ska se dem? Och på vil­ken ut­rust­ning?

RE­DAN 2011 FÖD­DES in­sik­ten på Svens­ka filmin­sti­tu­tet om att he­la det svens­ka fil­mar­vet ris­ke­ra­de att gå för­lo­rat ur till­gäng­lig­hets­syn­punkt. Re­ge­ring­en upp­vak­ta­des och 40 mil­jo­ner kro­nor kun­de till slut in­kas­se­ras för att un­der en femårs­pe­ri­od di­gi­ta­li­se­ra om­kring 500 fil­mer ur ar­ki­vet.

En helt ny av­del­ning har byggts upp och nu har den kom­mit un­ge­fär halv­vägs. Ef­ter 2018 be­hövs nya

ja

av

vild

de lir

Carl Eg

kma av Ar­ne

Ell

Kör­kar­len, El­vi­ra Ma­di­gan och Fuc­king Åmål får nytt di­gi­talt liv när Svens­ka filmin­sti­tu­tet sat­sar på att räd­da fil­mar­vet. Men till ar­ki­vets 9000 svens­ka fil­mer finns än så länge ba­ra peng­ar för att di­gi­ta­li­se­ra 500.

”För­hopp­nings­vis kan vi fort­sät­ta ar­be­tet och då kanske vi tar hand om mind­re bra fil­mer, som kanske sä­ger nå­got vik­tigt om sin tid.” LO­VA HAGERFORS

pro­jekt­le­da­re

peng­ar och pro­jekt­le­da­ren Lo­va Hagerfors är op­ti­mis­tisk.

– Det ver­kar fin­nas en enig­het mel­lan par­ti­er­na, ett en­ga­ge­mang för de här frå­gor­na. Vi har skri­vit i vårt bud­get­un­der­lag om vad vi tyc­ker vo­re rim­ligt för att fort­sät­ta. Men vi får se var det lan­dar.

Hur väl­jer man då vil­ka fil­mer som ska di­gi­ta­li­se­ras? I prak­ti­ken ut­gör ur­va­let det fil­marv som kom­mer att fin­nas till­gäng­ligt för den ab­so­lu­ta ma­jo­ri­te­ten av publi­ken, nu och i fram­ti­den.

– Det är ett jät­te­an­svar för­stås och vi har för­sökt gö­ra ett så grund­ligt jobb som möj­ligt för att det ska va­ra tyd­ligt var­för vi har valt ut de fil­mer som vi nu har. Men vi in­ser att vi ald­rig kan gö­ra al­la nöj­da.

PÅ SVENS­KA FILMIN­STI­TU­TET finns i dag ett re­dak­tions­råd som ar­be­tar med att lyf­ta fram ett va­ri­e­rat fil­m­ut­bud över tid, gen­rer och re­gis­sö­rer. Ett ex­ternt kon­sul­ta­tivt råd med bransch­re­pre­sen­tan­ter finns ock­så med i ar­be­tet. På upp­drag av re­ge­ring­en ska även kvinn­ligt film­ska­pan­de och film för barn och unga pri­o­ri­te­ras.

– Film­hi­sto­riskt är an­de­len film gjord av kvinn­li­ga re­gis­sö­rer li­ten.

Bild: SF

har di­gi­ta­li­se­ra­de, in­sti­tu­tets Här Ter­je (1917 Symp­ho­nie ge­ling In­ter­mez o (1936) Swing ma­gis­tern man Kung­li­ga Hon dan­sa­de Matts­son Per­so­na (1966) Natt­lek (1966) Dom oss och

Långt Ah Ab­ba – Ron­ja Som­mar­kväl­lar Li

Tsat­si­ki, Le Mor­mor, Ge­er Vil­le av Len­nar som ra om för av ska

ill film- Vi­king Mo­lan­de av av (1951) a Zet­ter­li (1968) av (1984) av av av ka­nin...mer Gustafs­so Bau Jarl Hall­ström Da­ni­els­son av Gun­ne Jo­han (2006) KLASSIKER. Lud­de Gent­zel och Dag­mar Eb­be­sen i fil­men Kron­blom kom­mer till stan (1949). Finns i di­gi­ta­li­se­rad form i dvd-box­en Se­rie­box­en.

Bild: LEO SEL­LÉN/TT

KALLT LA­GER. Film­rul­lar­na i Svens­ka Filmin­sti­tu­tets arkiv mår bäst i mi­nus sex gra­der, här tas de om hand av fil­mar­ki­va­rie Jör­gen Vi­man. Se­dan 2006 fylls dock in­te det gam­la ar­ki­vet på ef­tersom film in­te an­vänds läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.