Fakta:

Di­gi­ta­li­se­rings­i­ni­ti­a­tiv i ur­val

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MIRANDA SIGANDER/TT

SVT di­gi­ta­li­se­rar sitt arkiv, i Hd-for­mat, för tv-vis­ning. SF har di­gi­ta­li­se­rat om­kring 50 av si­na fil­mer hit­tills, som fil­mer av Co­lin Nut­ley, Ing­mar Berg­man, Las­se Åberg och Astrid Lind­gren, för dvd och vod. Svens­ka filmin­sti­tu­tet, SFI tar vart­ef­ter fram bi­o­graf­ko­pi­or av des­sa fil­mer.

Filmdis­tri­butö­ren Stu­dio S ger ut många av SFI:S di­gi­ta­li­se­ra­de fil­mer i dvd-box­ar, ex­em­pel­vis Den sto­ra pils­ner­box­en, Wi­der­berg­box­en och ny­li­gen släpp­ta Has­se Ekman – Guld­korn vol 2.

På Fil­mar­ki­vet.se läg­ger Svens­ka filmin­sti­tu­tet upp di­gi­ta­li­se­ra­de fil­mer som de har rät­tig­he­ter­na till, till ex­em­pel kort- och re­klam­fil­mer.

Filmdis­tri­butö­ren Tri­art har i sin vod-tjänst ett ur­val av de re­stau­re­ra­de och di­gi­ta­li­se­ra­de fil­mer­na som gjorts inom ra­men för Svens­ka filmin­sti­tu­tets pro­jekt.

Fol­kets bio har ef­ter­frå­gat di­gi­ta­li­se­ring av många av de så kal­la­de knat­te­fil­mer­na, som de vi­sar över he­la lan­det. Ger även ut fil­mer­na på dvd och vod.

* * * * * * Vi har hit­tills valt ut 400 tit­lar och av dem har un­ge­fär 20 pro­cent en kvinn­lig re­gis­sör. Det hand­lar om att se det som finns och lyf­ta fram det, sä­ger Lo­va Hagerfors.

Svår­mis­sad är där­e­mot Ing­mar Berg­man, vars he­la filmskatt har di­gi­ta­li­se­rats in­för hans 100-års­ju­bi­le­um näs­ta år. Även Roy An­ders­sons fil­mer di­gi­ta­li­se­ra­des i ett ti­digt ske­de ef­tersom det fanns en tyd­lig ef­ter­frå­gan från filmfes­ti­va­ler, ci­ne­ma­tek och kom­mer­si­el­la ak­tö­rer.

En snabb­titt på de fil­mer som i dag är räd­da­de till ef­ter­värl­den vi­sar att det hand­lar om do­ku­men­te­rat bra fil­mer. Vad hän­der med al­la me­di­ok­ra el­ler rentav us­la fil­mer i fram­ti­den, ska de ba­ra glöm­mas bort? Nej, sva­rar Lo­va Hagerfors:

– Vi har bör­jat så här för att få en skjuts i pro­jek­tet. Det är ett ur­val som det finns en ef­ter­frå­gan på i dag men det kanske in­te alls ser ut så om fem, tio år. För­hopp­nings­vis kan vi fort­sät­ta ar­be­tet och då kanske vi tar hand om mind­re bra fil­mer, som kanske sä­ger nå­got vik­tigt om sin tid. Vi ska ju in­te cen­su­re­ra film­histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.