Blod och in­tri­ger i The white prin­cess

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PATRICK STANELIUS/TT

Det dra­ma­tis­ka spe­let om den brit­tis­ka tro­nen i slu­tet på 1400-ta­let skild­ras i dra­ma­se­ri­en The white prin­cess, upp­föl­ja­ren till The white qu­een. – Det är en fa­sci­ne­ran­de histo­ria, sä­ger hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Jo­die Co­mer.

The white prin­cess tar vid ba­ra da­gar ef­ter slu­tet i The white qu­een. Ro­sor­nas krig är över och kung Ri­kard III är död, fal­len i strid mot Henry Tu­dor. Han kröns till kung Hen­rik VII och tar mak­ten i Eng­land, men be­hö­ver tro­nar­ving­ar. Va­let av hust­ru fal­ler på Eli­za­beth av York, men de­ras äk­ten­skap blir allt an­nat än frid­fullt.

HISTORIELEKTIONEN OVAN är bätt­re skild­rad i se­ri­en, och den är skild­rad på ett sätt som gjor­de det svårt för Jo­die Co­mer (som en­ligt egen ut­sa­go in­te ha­de högs­ta be­tyg i histo­ria i sko­lan) att tac­ka nej.

– Jag har all­tid ve­lat gö­ra ett hi­sto­riskt dra­ma, och sär­skilt någon­ting i den här stor­le­ken. Dess­utom är Liz­zie en in­tres­sant fi­gur. Att få spe­la Eng­lands drott­ning var en ut­ma­ning jag gär­na an­tog, sä­ger hon.

– Dess­utom är det en histo­ria be­rät­tad ur ett kvinn­ligt per­spek­tiv un­der en tids­pe­ri­od då kvin­nor var gans­ka för­bi­sed­da.

The white qu­een togs emot väl och no­mi­ne­ra­des till ett fler­tal fi­na tv-pri­ser, bland an­nat Em­mys och Gol­den Glo­bes. Men Jo­die Co­mer sä­ger att hon kän­ner en stör­re press på att le­va upp till Philip­pa Gre­go­rys böc­ker, som bå­de The white prin­cess och The white qu­een byg­ger på.

– Jag kän­de press för att böc­ker­na är så po­pu­lä­ra. Folk är oer­hört pas­sio­ne­ra­de

”Dess­utom är det en histo­ria be­rät­tad ur ett kvinn­ligt per­spek­tiv un­der en tids­pe­ri­od då kvin­nor var gans­ka för­bi­sed­da.”

JO­DIE CO­MER

när det hand­lar om histo­ria. Sam­ti­digt gör vi en dra­ma­pro­duk­tion, av­sedd för att un­der­hål­la, så vi har en viss kre­a­tiv fri­het. Böc­ker­na är ju dra­ma­ti­se­ring­ar av histo­ri­en och vi hål­ler oss in­te sla­viskt till böc­ker­na hel­ler.

HU­VUD­ROL­LEN i The white qu­een blev den svens­ka skå­de­spe­la­ren Re­bec­ca Fergu­sons bil­jett in i Hol­ly­wood.

Nu när sta­fett­pin­nen är över­läm­nad hoppas Jo­die Co­mer på en lik­nan­de kar­riärs­ut­veck­ling.

– Jag ställs helt klart i ett nytt ljus och hoppas att folk kom­mer att tyc­ka om min in­sats. Det vo­re jät­te­ro­ligt att få ett lik­nan­de ge­nom­brott som Re­bec­ca fick. Vi får helt en­kelt vän­ta och se, sä­ger hon.

Bild: JASON BELL

KVINN­LIGT. Hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Jo­die Co­mer be­rät­tar att The white prin­cess på många sätt är en histo­ria be­rät­tad ur ett kvinn­ligt per­spek­tiv.

Bild: JASON BELL

UPP­FÖL­JA­RE. Dra­ma­se­ri­en The white prin­cess är en upp­föl­ja­re till The white qu­een.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.