Trumps se­ger får frans­män att rös­ta

”Tänk om Le Pen skul­le vin­na”, sä­ger 34-åri­ga Clai­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

När Do­nald Trump vann pre­si­dent­va­let i USA i hös­tas be­stäm­de hon sig – för förs­ta gång­en i sitt 34-åri­ga liv ska Clai­re Vil­le­mai­ne rös­ta när Frank­ri­ke på sön­dag bör­jar väl­ja sin näs­ta pre­si­dent.

Clai­re Vil­le­mai­ne bor i för­or­ten Ozo­ir-la-fer­riè­re, ös­ter om Pa­ris. Trots att hon haft röst­rätt i fy­ra pre­si­dent­val är det först nu som hon skaf­fat sig ett röst­kort.

– Jag har ald­rig rik­tigt in­tres­se­rat mig för po­li­tik och jag har väl re­so­ne­rat att man bör va­ra gans­ka in­satt in­nan man går och rös­tar, sä­ger hon och slä­tar ut röst­kor­tet, som hon lagt fram på var­dags­rums­bor­det i mi­nitvå­an som hon ny­li­gen flyt­tat in i.

– Men det har väl ock­så va­rit li­te av en pro­test från min si­da. Det har ald­rig fun­nits nå­gon kan­di­dat som jag rik­tigt trott på, jag har väl känt att min röst in­te kom­mer att änd­ra på någon­ting ef­tersom de än­då ba­ra lju­ger och kom­mer att bry­ta si­na vallöf­ten.

På frå­gan om var­för hon änd­rat sig hän­vi­sar hon be­stämt till Do­nald Trumps val­se­ger i USA i no­vem­ber. Ba­ra nå­gon dag ef­ter hans se­ger an­sök­te hon om sitt röst­kort och bör­ja­de gö­ra ef­ter­forsk­ning­ar om de frans­ka kan­di­da­ter­na.

– Jag tänk­te att om nå­gon som Trump kan lyc­kas bli vald i USA, då är det sä­kert många som av­stått från att rös­ta. Och om nå­got så ex­tremt som fe­no­me­net Trump kan hän­da i USA så kan det även hän­da i Frank­ri­ke. Tänk om Ma­ri­ne Le Pen skul­le vin­na, sä­ger hon och syf­tar på det högerextrema Na­tio­nel­la Fron­tens par­ti­le­da­re och pre­si­dent­kan­di­dat.

Till­sam­mans med va­let till för­bunds­da­gen i Tyskland i höst an­ses pre­si­dent­va­let i Frank­ri­ke va­ra av­gö­ran­de för Eu­ro­pas när­mas­te fram­tid. Som Eu­ro­pas tred­je störs­ta eko­no­mi är det myc­ket som står på spel i ett land där det just nu blå­ser re­jä­la hö­ge­roch an­ti-eu vin­dar.

Frank­ri­kes näs­ta le­da­re kom­mer ha stort in­fly­tan­de över brin­nan­de frå­gor som hur EU ska ut­veck­las och flyk­ting­kri­sen han­te­ras.

Flera ana­ly­ti­ker an­ser att ut­gång­en i va­let i mångt och myc­ket be­ror på hur många som rös­tar. I det se­nas­te pre­si­dent­va­let 2012 rös­ta­de 80 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de.

Just nu ver­kar Le Pen och den obe­ro­en­de kan­di­da­ten Em­ma­nu­el Macron kla­ra sig till den and­ra valom­gång­en den 7 maj. Men det är fort­fa­ran­de myc­ket jämnt.

Clai­re Vil­le­mai­ne sä­ger att hon än­nu in­te be­stämt sig för hur hon ska rös­ta, men an­ser själv att det var ”tur i otu­ren” att Trump vann in­nan det var för sent för hen­ne att an­sö­ka om röst­kort.

– Choc­ken att han vann av­gjor­de för mig. Den här gång­en rös­tar jag.

Lou­i­se Nord­ström/tt

FOTO: TT

För förs­ta gång­en se­dan hon fick röst­rätt för 17 år se­dan ska Clai­re Vil­le­mai­ne rös­ta i ett pre­si­dent­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.