Far­li­ga usb-lad­da­re stop­pas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Många usb-lad­da­re på mark­na­den kan va­ra rent livs­far­li­ga. Nu har 14 lad­da­re stop­pats av El­sä­ker­hets­ver­ket.

– Många lad­da­re är in­te ens i när­he­ten av att kla­ra kra­ven, sä­ger ex­per­ten Mi­kael Carl­son.

En bil­lig lad­da­re som le­ve­re­ras ut­an för­pack­ning och som sak­nar va­ru­mär­ke och namn på till­ver­ka­ren. Det är en tyd­lig var­nings­sig­nal om att lad­da­ren till mo­bi­len el­ler surf­plat­tan kan va­ra far­lig, en­ligt Mi­kael Carl­son, som är tek­nisk ex­pert vid ana­lys­av­del­ning­en på El­sä­ker­hets­ver­ket.

– Man be­hö­ver va­ra en ak­tiv kon­su­ment när man kö­per den här ty­pen av enkla­re, billigare pro­duk­ter. Vis­sa av de här lad­dar­na kan va­ra full­stän­digt livs­far­li­ga.

El­sä­ker­hets­ver­ket gör just nu en bred över­syn och granskar to­talt 60 av us­blad­dar­na som finns på mark­na­den.

I 14 fall var bris­ter­na så all­var­li­ga att lad­dar­na re­dan nu be­lagts med sälj­stopp och mås­te åter­kal­las. – I vis­sa fall är det li­te lack och färg emel­lan ba­ra, så i prin­cip är det du hål­ler i han­den näs­tan nät­spän­ning, sä­ger Mi­kael Carl­son. – Det är full­stän­digt oac­cep­ta­belt. Jens Bor­ne­mann/tt

FOTO: TT/ARKIV

Se till att din lad­da­re har Ce-märk­ning och till­ver­ka­rens namn. Och byt ome­del­bart ut en ska­dad sladd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.