”Al­la pro­tes­ters mo­der vän­tar”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VENEZUELA. Venezuela för­be­re­der sig in­för vad den po­li­tis­ka op­po­si­tio­nen kal­lar för ”al­la pro­tes­ters mo­der”, som hålls i dag. De om­fat­tan­de de­mon­stra­tio­ner­na kom­mer ef­ter att po­lis och de­mon­stran­ter – kri­tis­ka till pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro – drab­bat sam­man i två vec­kor.

Ma­du­ro har be­ord­rat ut mi­li­tä­ra styr­kor på ga­tor­na in­för pro­tes­ten. Op­po­si­tio­nen har upp­ma­nat mi­li­tä­ren att gå emot Ma­du­ro men lan­dets för­svars­mi­nis­ter, Vla­di­mir Pad­ri­no López, sä­ger att de är lo­ja­la mot pre­si­den­ten. (TT-AFP)

FOTO: ARIANA CUBILLOS/AP/TT

Ve­ne­zu­e­las mi­li­tär är lo­jal mot pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro, en­ligt lan­dets för­svars­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.