An­tal gym­na­si­e­lek­tio­ner ut­reds

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

UT­BILD­NING. Skol­in­spek­tio­nen ska ut­re­da om gym­na­si­e­e­le­ver får den lä­rar­led­da un­der­vis­ning de har rätt till. Myn­dig­he­ten har sett ex­em­pel på att sko­lor har pro­blem att vi­sa att ele­ver verk­li­gen får det.

Bland an­nat ver­kar sko­lor of­ta pla­ne­ra på mar­gi­na­len, vil­ket stäl­ler till pro­blem om per­so­nal blir sju­ka el­ler in­te kan när­va­ra av and­ra an­led­ning­ar. Myn­dig­he­ten ska bland an­nat tit­ta på hur van­ligt det är att vi­ka­ri­er in­te sätts in i så­da­na fall, el­ler om ele­ver­na kom­pen­se­ras med lek­tio­ner i ef­ter­hand. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.