”En livs­far­lig be­hand­ling”

Idrotts­le­da­re åta­las för hund­ra grova brott – sat­te plast­på­sar på poj­kar­nas hu­vu­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Tä­ta plast­på­sar över hu­vu­den. Övertej­pa­de mun­nar och nä­sor. Slang­ar i hal­sen.

Idrotts­le­da­ren i Ble­kinge ut­sat­te de tolv poj­kar­na för tor­tyr­lik­nan­de gär­ning­ar och åta­las nu miss­tänkt för hund­ra grova brott.

Man­nen, som är i 40-års­ål­dern, åta­las miss­tänkt för 55 fall av grovt ola­ga tvång och 45 fall av grov miss­han­del mot tolv ton­årspoj­kar.

– Han har bun­dit dem till hän­der och föt­ter och pla­ce­rat dem i oli­ka po­si­tio­ner. Han har se­dan i syf­te att kon­trol­le­ra de­ras möj­lig­he­ter att an­das fäst oli­ka ty­per av and­nings­häm­man­de fö­re­mål över de­ras an­sik­ten och i de­ras mun­nar, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re John Dag­ne­vik när han re­do­gör för åta­let un­der en press­kon­fe­rens i po­lishu­set i Karlskrona.

I vis­sa fall täpp­te idrotts­le­da­ren till den fria än­den av slang­en el­ler rö­ret som förts ner i poj­kar­nas hals.

– Det har fun­nits en be­ak­tans­värd risk för livs­fa­ra och död­lig ut­gång om de and­nings­häm­man­de mo­men­ten in­te av­bru­tits i tid, sä­ger åkla­ga­ren.

Tret­tio­sju av över­grep­pen mot de fast­bund­na poj­kar­na har fil­mats. På grund av pre­skri­be­rings­ti­den åta­las han en­bart för brott be­gång­na april 2007–no­vem­ber 2016, men det förs­ta do­ku­men­te­ra­de över­grep­pet är från 2002.

Med löf­te om bland an­nat spon­sor­kon­trakt har poj­kar­na ham­nat i en be­ro­en­de­ställ­ning till man­nen, me­nar åkla­ga­ren.

– Möj­li­gen för­hål­ler det sig så att be­ro­en­de­ställ­ning­en, som har bli­vit upp­byggd på ett be­lö­nings- och be­straff­nings­sy­stem, har gjort det nästin­till omöj­ligt för de här poj­kar­na att kun­na be­rät­ta det för nå­gon an­nan, sä­ger Da­ge­vik.

Till slut val­de dock två poj­kar att be­rät­ta och via fil­mer­na kun­de snart fler of­fer iden­ti­fie­ras. Poj­kar­na har in­te bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp, men på den miss­tänk­tes hård­disk har så kal­la­de Bdsm-fil­mer (bon­dage, di­sci­plin, do­mi­nans och sub­mis­sion) hit­tats.

–De här fil­mer­na vi­sar på mo­ment som vi tyc­ker är åter­kom­man­de i det som poj­kar­na ut­sätts för. I hu­vud­sak är det oli­ka bind­ning­ar och oli­ka and­nings­mo­ment, sä­ger Da­ge­vik.

Man­nen ne­kar till brott. Han häv­dar att det rört sig om öv­ning­ar som syf­tar till att poj­kar­na ska nå fram­gång inom sin id­rott och att allt grun­dat sig på fri­vil­lig­het.

Var­för har det­ta fil­mats?

– För att han ska kun­na föl­ja upp hur öv­ning­ar­na har gått och kun­na jäm­fö­ra sinse­mel­lan, sä­ger för­svars­ad­vo­ka­ten Nils Fagre­ni­us till TT.

Da­ni­el Kihl­ström/tt John Alex­an­der Sah­lin/tt

FOTO: JO­HAN NILSSON/TT

Klart för åtal. John Dag­ne­vik, kam­mar­å­kla­ga­re, Lennart Mår­tens­son, kom­mis­sa­rie, Elin Eriks­son, ut­re­da­re, och Malin An­ders­son, ut­re­da­re, un­der press­träf­fen i po­lishu­set i Karlskrona. I går åta­la­des en 40-årig man miss­tänkt för flera grova brott mot ung­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.