Fakta: 24 tim­mar av fil­ma­de över­grepp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Man­nen häk­ta­des i bör­jan av ja­nu­a­ri i år ef­ter att två poj­kar be­rät­tat om över­grep­pen. Se­dan dess har ären­det svällt och åta­let om­fat­tar tolv poj­kar från oli­ka de­lar av lan­det. Vid ti­den för brot­ten var poj­kar­na 14–15 år gam­la.

Fil­mer som hit­tats på den miss­tänk­tes hård­disk vi­sar på gär­ning­ar be­gång­na re­dan 2002, men des­sa brott är pre­skri­be­ra­de. En­ligt po­li­sen finns det fil­ma­de gär­ning­ar be­gång­na mot tre and­ra poj­kar som in­te om­fat­tas av åta­let.

Åta­let vi­lar i hu­vud­sak på en stor mängd tek­nisk be­vis­ning, främst film- och bild­ma­te­ri­al. To­talt om­fat­tas runt 24 tim­mar av fil­ma­de över­grepp mot poj­kar­na.

Man­nen kom i kon­takt med poj­kar­na ge­nom sin id­rott. För någ­ra var han men­tor, för and­ra trä­na­re och i vis­sa fall har han ock­så fun­ge­rat som ett slags ar­bets­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.