Bra lag­ke­mi från förs­ta stund

Hallands Nyheter - - Tvguide - Emi­lie Tör­nqvist

”Kul­tur­frå­gan Kontra­punkt” vä­jer in­te för det svå­ra. Lag­le­da­ren Eb­ba Witt-bratt­ström trivs som fis­ken i vatt­net.

Re­dan i förs­ta de­len tog lit­te­ra­tur­pro­fes­sorn Eb­ba

Witt-bratt­ström sitt lag till se­ger. Vid sin si­da har hon

Gö­ran Ga­de­man, för­fat­ta­re och dra­ma­turg vid Gö­te­borgso­pe­ran, samt Carl

Jo­han Ols­son, in­ten­dent på Na­tio­nal­mu­se­um i Stock­holm. En rik­tig lyck­träff.

– Vi ha­de bra ke­mi re­dan från bör­jan, vi ha­de så ro­ligt. Det har va­rit en pro­cess att ut­veck­la vårt ge­men­sam­ma skarp­sin­ne, sä­ger Eb­ba Witt-bratt­ström.

Ti­di­ga­re har hon tac­kat nej till täv­lings­pro­gram i tv, men det här upp­läg­get kun­de folk­bild­nings­fa­na­ti­kern Witt-bratt­ström in­te tac­ka nej till.

Litteratur är för­stås hen­nes främs­ta gren, men hon är ock­så en hän­gi­ven ope­raäls­ka­re.

Foto: Bo Hå­kans­son

– Det var enormt nerv­pres­san­de, sär­skilt de förs­ta gång­er­na, sä­ger Eb­ba Witt-bratt­ström.

Net­flix­se­ri­en ”Gra­ce and Fran­kie” får än­nu en sä­song. Dra­ma­ko­me­din med Ja­ne Fon­da och Lily Tom­lin i hu­vud­rol­ler­na ad­de­rar dess­utom ”Vän­ner”-stjär­nan Li­sa Kud­row till rollis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.