Topp­kan­di­da­ter­na i frans­ka pre­si­dent­va­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Je­an-luc Mé­lenchon

65 år 1986–2008 2000–2002 2008–2009 Grun­dar Väns­ter­par­ti­et (PG) som han nu re­pre­sen­te­rar i Eu-par­la­men­tet. 2012 Stäl­ler upp i pre­si­dent­va­let, får 11,1 % av rös­ter­na i förs­ta valom­gång­en.

Be­noît Ha­mon

49 år 2004–2009 2008–2012 2012–2014 An­sva­rig för den ”so­ci­a­la eko­no­min” un­der­ställd fi­nans­mi­nis­tern, se­dan ut­bild­nings­mi­nis­ter. Ja­nu­a­ri 2017 Vin­ner so­ci­a­list­par­ti­ets pre­si­dent­kan­di­ta­tur i pri­mär­va­let(58,7%).

Em­ma­nu­el Macron

39 år 2012–2014 Råd­gi­va­re till pre­si­dent Franço­is Hol­lan­de. 2014–2016 2016 Star­tar en obe­ro­en­de mit­ten­väns­ter­rö­rel­se,

som han nu kan­di­de­rar för. På marsch,

Franço­is Fil­lon

63 år 2007–2012 Pre­miär­mi­nis­ter un­der Ni­co­las Sar­kozys tid som pre­si­dent. 27 no­vem­ber 2016 Vin­ner den re­pu­bli­kans­ka kan­di­ta­tu­ren i pri­mär­va­let (66,5%) 14 mars 2017 Har an­kla­gats för att ha gett sin hust­ru hög lön som par­la­mentsas­si­stent ut­an att hon egent­li­gen har job­bat.

Ma­ri­ne Le Pen

48 år Se­dan 2004 Se­dan 2011 Par­ti­le­da­re för in­vand­ring­soch Eu-fi­ent­li­ga Na­tio­nel­la fron­ten. Har för­sökt to­na ned par­ti­ets främ­lings­fi­ent­lig­het ef­ter att hon tog över par­ti­le­dar­rol­len från sin pap­pa Je­an-marie.

2012 Stäl­ler upp i pre­si­dent­va­let, får 17,9 % av rös­ter­na i den förs­ta valom­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.