Po­li­tiskt mot­stånd för fler mat­ked­jor

NÄRINGSLIV: Hit­tills har Var­bergs po­li­ti­ker va­rit för­sik­ti­ga när det gäl­ler ny­e­ta­ble­ring av livs­me­dels­bu­ti­ker. Ci­tygross och Lidl har för­sökt – men fått nob­ben.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Fred­rik Lars­son 010-471 53 67 ∙ fred­rik.lars­son@hn.se

Bå­de Ci­tygross och Lidl har för­sökt öpp­na mat­bu­ti­ker i Var­berg. Men po­li­ti­ker­na sät­ter stopp för en ökad kon­kur­rens på livs­me­dels­mark­na­den.

”Vi är re­strik­ti­va mot ex­ter­ne­ta­ble­ring­ar, i syn­ner­het när det gäl­ler livs­me­del, ef­tersom det kan gö­ra så att stads­kär­nan blir ut­ar­mad”

ANN-CHARLOTTE STENKIL (M) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

Kom­mu­nen och po­li­ti­ker­na har plan­mo­no­pol och be­stäm­mer hur sta­den ska ut­veck­las. Un­der en läng­re tid har det fun­nits en ovil­ja från po­li­ti­ken att ge livs­me­dels­till­stånd i de­talj­pla­ner­na.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-charlotte Stenkil (M) är tyd­lig med vad som gäl­ler i Var­berg:

– Vi är re­strik­ti­va mot ex­ter­ne­ta­ble­ring­ar, i syn­ner­het när det gäl­ler livs­me­del, ef­tersom det kan gö­ra så att stads­kär­nan blir ut­ar­mad.

– Vi är rädda för en döende innerstad, det finns många ex­em­pel på det från and­ra kom­mu­ner. Var i Var­berg har ni tänkt er en ökad kon­kur­rens på livs­me­del?

– På rak arm kan jag in­te sä­ga det, för in­te så länge sen be­slu­ta­de vi om att vi in­te vil­le ha det i Lug­netron­del­len.

FASTIGHETSBOLAGET Aspe­lin Ramm, som nu sat­sar mel­lan 150 och 200 mil­jo­ner kro­nor i ett nytt

köp­cent­rum ut­med Vär­na­mo­vä­gen, var in­te nöjd med det be­slu­tet.

En stor­mark­nad, med ett 60-tal an­ställ­da, skul­le ska­pa ett dag­ligt flö­de av män­ni­skor till han­dels­plat­sen.

Lennart Karls­son, vd på Aspe­lin Ramm, skräd­de in­te or­den i HN och sa: ”Det finns ju re­dan stor­mark­na­der ut­an­för cent­rum. 82 pro­cent av all dag­lig­va­ru­han­del i Var­berg säljs av Ica och Coop. Jag vet in­te om det är bra för kon­kur­ren­sen att det är två ak­tö­rer som är så do­mi­ne­ran­de”.

”Som Var­bergs­bo tyc­ker jag att man ska fun­de­ra på den frågan.”

RE­DAN 2009 VIL­LE Ber­gen­dahls­grup­pen, som dri­ver Ci­tygross, öpp­na mat­bu­tik i To­veks gam­la lo­ka­ler i Las­sa­bac­ka. Även det fick kal­la han­den från po­li­ti­ker­na.

En stor ak­tör som Lidl ly­ser med sin från­va­ro i Var­berg.

”I dag har vi myc­ket rik­tigt ing­en bu­tik i Var­berg. Vi är po­si­ti­va till en fram­ti­da bu­tikse­ta­ble­ring i sta­den, men har i dags­lä­get ing­et ak­tu­ellt lä­ge för en så­dan eta­ble­ring. Ifrån Lidl Sve­ri­ges si­da stäl­ler vi oss

po­si­ti­va till för­slag om möj­li­ga lä­gen i sta­den”, med­de­lar Theré­se Hul­tén, press­an­sva­rig på Lidl, i ett mejl.

Ann-charlotte Stenkil svar är att hon in­te vill ha dem ex­ter­ne­ta­ble­ra­de.

För­u­tom en ökad kon­kur­rens på livs­me­del ska­par nya mat­bu­ti­ker nya ar­bets­till­fäl­len. Vill ni in­te ha det?

– Jo, men åter­i­gen, vill nå­gon eta­ble­ra sig re­la­tivt centralt skul­le vi va­ra po­si­ti­va till det. Men vi är rädda för att släp­pa på och har fått be­röm för att vi lyc­kats be­va­ra en le­van­de stads­kär­na.

Fle­ra le­dan­de po­li­ti­ker pra­tar om om­rå­det kring Lind­hovs­ron­del­len som lämp­ligt för en ny stor­mark­nad om någ­ra år. Trön­ninge, Bläs­ham­mar, Ås­klos­ter och År­näs­halvön är or­ter som för­vän­tas växa fram­ö­ver.

När kan ett livs­me­dels­till­stånd

kom­ma in i de­talj­pla­nen för om­rå­det kring Lind­hov?

– Vi har ba­ra pe­kat ut det om­rå­det för en kom­man­de eta­ble­ring. Först ska det byg­gas ett stort an­tal bo­stä­der i Trön­ninge, sva­rar Stenkil, som in­te vill ge nå­gon tids­an­gi­vel­se.

OPPOSITIONSRÅDET Ja­na Nils­son (S) är väl med­ve­ten om att sto­ra mat­ked­jor vill in i Var­berg.

– Men det finns även eta­ble­ra­de hand­la­re som vill ut­veck­las och gö­ra mer och rö­ra på sig.

Kan det bli mer än en stor­mark­nad i Lind­hov, att kon­kur­ren­ter öpp­nar bred­vid varand­ra?

– Ja, ab­so­lut, sen finns det mer ytor vid Coop, även om de­talj­pla­nen som nu lig­ger in­te med­ger mer livs­me­dels­han­del, sä­ger Ja­na Nils­son.

OMDISKUTERAD PLATS. Om­rå­det kring Lind­hovs­ron­del­len har en del le­dan­de po­li­ti­ker pra­tat om som pas­san­de för en ny stor­mark­nad.

Bil­der: ANNIKA KARLBOM

Hans Ols­son, Tvååker. – För mej räc­ker det med Ica och Coop. Det är bra att Ica finns ute i byg­den.

Mar­gi­ta Bo­han­nanm, Fal­ken­berg. – Nej det tyc­ker jag in­te. Men nå­got jag sak­nar är små­bu­ti­ker. Det går ju li­te snab­ba­re att hand­la i dem.

Isa­bel­le Pal­mér, Var­berg. – Det är väl all­tid trev­ligt. Om det be­hövs är ju en an­nan sak. Men stan väx­er ju.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.