Sex års fäng­el­se för grov våld­täkt mot barn

Hallands Nyheter - - Nyheter - SIMON CARLSSON 010-471 53 27 simon.carlsson@hn.se

En man bo­en­de i Kungs­bac­ka kom­mun döms till sex års fäng­el­se. Man­nen döms för så­väl grov våld­täkt mot barn som för sex­u­ellt över­grepp mot barn och för­sök till sam­ma brott.

HN har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om brot­ten som sked­de nå­gon mel­lan 2008 och 2011. Man­nen, som är i 50-års­ål­dern, ha­de re­dan in­nan rätts­för­hand­ling­en er­känt den grova våld­täk­ten och ett fall av sex­u­ellt över­grepp mot barn. Utö­ver det åta­la­des han för fem yt­ter­li­ga­re fall av sex­u­el­la över­grepp, han fäll­des för fy­ra av dem.

I de fall som den döm­de in­te har er­känt upp­ger han sig in­te min­nas hän­del­ser­na, han sä­ger ock­så att han på­ver­kats av sin al­ko­hol­kon­sum­tion un­der ti­den för brot­ten. I för­hör har man­nen ock­så sagt att han in­te tror att off­ret lju­ger då den­ne upp­fost­rats till att ta­la san­ning. Tings­rät­ten har in­te hel­ler fun­nit någ­ra skäl att tviv­la på det som mål­sä­gan­den be­rät­tat.

Man­nen döms nu till sex års fäng­el­se. Mi­ni­mi­straf­fet för grov våld­täkt mot barn är fy­ra år, men i do­men finns ock­så fy­ra sex­u­el­la över­grepp mot barn samt två fall av för­sök till sex­u­ellt över­grepp mot barn. Man­nen är ti­di­ga­re ostraf­fad.

Utö­ver fäng­el­se­ti­den döms ock­så man­nen att be­ta­la ett ska­de­stånd på 230 000 kro­nor tills mål­sä­gan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.