Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Träd­pro­ver­na ål­ders­be­stäm­des ge­nom kol-14-me­to­den. Me­to­den går ut på att mä­ta hal­ter­na av oli­ka ko­li­so­to­per i ett or­ga­niskt ma­te­ri­al, och se­dan jäm­fö­ra des­sa. Oli­ka ko­li­so­to­per bryts ner med oli­ka has­tig­het, och för­hål­lan­det mel­lan hal­ter­na vi­sar hur gam­malt ma­te­ri­a­let är. * Prislap­pen för ett träd­prov är 4500 kro­nor. * Pro­ver­na be­kosta­des helt och hål­let av hem­bygds­för­e­ning­ar och histo­ri­e­in­tres­se­ra­de pri­vat­per­so­ner i Bol­mens när­bygd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.