Fak­ta:

Be­ach ra­ce

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Är en va­ri­ant på en­du­ro och mo­tocross har i prin­cip ald­rig körts i Sve­ri­ge. Som nam­net an­ty­der körs den på strän­der och täv­lings­for­men är myc­ket po­pu­lär på si­na håll i Eu­ro­pa. I Frank­ri­ke körs till ex­em­pel En­du­ro du Tou­quet med om­kring tu­sen star­tan­de och en kvarts mil­jon åskå­da­re. * Mo­tor­klub­ben Fal­con har an­sökt om att få kö­ra täv­ling­en på Skrea strand den 7 ok­to­ber men bakom står ock­så Staf­fan Berg­man som ar­ran­ge­rat Vm-del­täv­ling­ar på Ul­le­vi och Te­le2 Are­na. Man räk­nar med ett par hund­ra del­ta­ga­re och ett par tu­sen åskå­da­re till ra­cet i Fal­ken­berg om det blir av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.