Cir­kus Max­i­mum i blåsvä­der – igen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

Cir­ku­sen ho­tas med lö­pan­de vi­te om de in­te för­bätt­rar djur­håll­ning. – Det är olyck­ligt att vi ham­nat i den här si­tu­a­tio­nen, sä­ger tur­né­le­da­ren.

I för­ra vec­kan pro­te­ste­ra­de djur­rätts­ak­ti­vis­ter ut­an­för cir­kustäl­tet. Nu ry­ter läns­sty­rel­sen i Hal­land ifrån och fö­re­läg­ger Cir­kus Max­i­mum, med bas i Älv­se­red, med vi­te på ti­o­tu­sen­tals kro­nor.

– Det här kom­mer som en blixt från klar him­mel, sä­ger cir­ku­sens tur­né­le­da­re Helena Schicht.

LÄNS­STY­REL­SEN HAR VID fle­ra kon­trol­ler se­dan 2015 an­märkt på att häs­tar­na in­te har till­gång till dag­lig ute­vis­tel­se. Nu krä­ver läns­sty­rel­sen att samt­li­ga cir­kus­djur ska ha möj­lig­het till dag­lig mo­tion ut­om­hus. Om cir­ku­sen in­te för­bätt­rar sin djur­håll­ning kom­mer de att krä­vas på 50 000 kro­nor vid var­je kon­troll­till­fäl­le och dag.

– Vi för­sö­ker få till ute­vis­tel­se så myc­ket det går. Så klart dju­ren ska va­ra ute. Det är ing­et snack om den sa­ken. Hur för­kla­rar du de upp­re­pa­de an­märk­ning­ar­na från läns­sty­rel­sen?

– Vi har pro­blem att hit­ta bra cir­kus­plat­ser på de or­ter vi be­sö­ker. Fi­na grus­pla­ner för­svin­ner och er­sätts med konst­gräs. På runt 5 till 10 pro­cent av de plat­ser vi hyr finns det ing­et ut­rym­me att släp­pa ut dju­ren på, sä­ger Helena Schicht. Hon fort­sät­ter: – Vi sö­ker där­för dis­pens hos Jord­bruks­ver­ket. I för­ra vec­kan ha­de vi dis­pens och Fal­ken­berg.

I en dom från slu­tet av ja­nu­a­ri 2017 fast­ställ­de För­valt­nings­rät­ten att cir­ku­sen även ska journalfö­ra dju­rens ute­vis­tel­se. Men vid läns­sty­rel­sen be­sikt­ning in­för tur­néstar­ten i mars må­nad fram­kom att cir­ku­sen in­te journalfört dju­rens ute­vis­tel­se un­der 2016. Vid sam­ma till­fäl­le vi­sa­de det sig att fri­gång i ma­ne­gen er­sat­te dju­rens ut­om­hus­mo­tion även när väd­ret var fint. i Kungs­bac­ka

”Vi för­sö­ker få till ute­vis­tel­se så myc­ket det går”

HELENA SCHICHT tur­né­le­da­re

OM CIR­KU­SEN FORT­SÄT­TER att slar­va med journalfö­rel­sen kom­mer ett lö­pan­de vi­te på 50 000 kro­nor för var­je kon­troll­till­fäl­le att ske, en­ligt be­slu­tet.

– Vi kom­mer att över­kla­ga. Det är hy­ste­riskt myc­ket peng­ar för oss, sä­ger tur­né­le­da­ren.

Vid de till­fäl­len då cir­kus­plat­sen är för li­ten vill läns­sty­rel­sen att dju­ren ska tu­ras om i ha­gar­na. Be­döm­ning­en är att ”ute­vis­tel­se kor­ta­re än två tim­mar per dag knap­past kan upp­fyl­la dju­rens be­hov av rö­rel­se, lek och säll­skap av and­ra djur.”

Cir­kus Max­i­mum ha­de in­för årets tur­né åt­ta häs­tar, åt­ta ås­nor, tre ka­me­ler, tre får, tre get­ter, två gäss, två nöt­kre­a­tur och fem­ton hun­dar.

Bild: OLA FOLKESSON

HO­TAS AV VI­TE. Cir­kus Max­i­mun mås­te för­bätt­ra sin djur­håll­ning ef­ter kon­trol­ler av läns­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.