S-po­li­ti­ker vill ha ser­vice­cen­ter för ny­an­län­da

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

Ett ser­vice­cen­ter för ny­an­län­da som ska un­der­lät­ta kon­takt med myn­dig­he­ter be­hövs i Fal­ken­berg. Det skri­ver Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son i en mo­tion.

So­ci­al­de­mo­kra­ten Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son vill att kom­mun­full­mäk­ti­ge ska ut­re­da möj­lig­he­ten att öpp­na ett ser­vice­cen­ter med drop-in ser­vice för ny­an­län­da.

Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son för­kla­rar i mo­tio­nen att man som ny­an­länd snabbt kom­mer i kon­takt med oli­ka myn­dig­he­ter. Då ställs den ny­an­län­de in­för frå­gor som man in­te vet hur man ska han­te­ra och man får skri­vel­ser som man in­te för­står in­ne­bör­den av. Er­fa­ren­het av myn­dig­hets­kon­tak­ter sak­nas of­ta.

Ett ser­vice­stäl­le skul­le kun­na bi­dra med prak­tisk väg­led­ning och in­for­ma­tion om sko­la, barnom­sorg, häl­so­vård, bo­en­de med me­ra. ”I ett nytt land med ny kul­tur och nya tra­di­tio­ner be­hö­ver man pro­fes­sio­nell väg­led­ning för att und­vi­ka per­son­li­ga missö­den och trå­kig­he­ter. Op­ti­malt för den en­skil­de är när den sam­la­de kom­pe­ten­sen finns på ett och sam­ma stäl­le”, skri­ver mo­tio­nä­ren.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

VILL HA SER­VICE­CEN­TER. Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son vill att myn­dig­hets­kon­tak­ter för ny­an­län­da ska skö­tas via ett ser­vice­cen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.